Dùng VBScript để tắt máy từ xa

Windows Script

Windows Script là gì? Để trả lời cho câu hỏi này các bạn nên tham khảo trang http://msdn.microsoft.com/scripting.

Ở đây, tôi xin đi thẳng vào cách phối hợp VBScript và chương trình shutdown.exe để tắt máy từ xa.

Trong bài trước, để tắt máy từ xa, chúng ta dùng lệnh For để thực hiện lệnh "shutdown" cho 30 máy (MT1, MT2,... MT30). Nhược điểm của cách này là phải thực hiện đủ 30 lệnh "shutdown", cho dù máy đó tắt hay mở. Vấn đề đặt ra là "chỉ gởi lệnh shutdown đối với các máy đang mở", như vậy có vấn đề cần giải quyết là phát hiện "máy tính đang mở".

Chúng ta sẽ dùng đoạn mã sau:

Dim ObjDomain, ObjComputer, WshShell

Dim domainName, str, i

Dim txtCmd, txtCmd_H, txtCmd_F

On Error Resume Next

Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")

domainName = objNetwork.UserDomain Lay domain mac dinh

domainName = inputBox("Workgroup or DomainName?","Domain Name", domainName)

if len(domainName)>0 then

Set ObjDomain = GetObject("WinNT://" & domainName)

ObjDomain.filter = array("Computer")

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

txtCmd_H = "shutdown /s /m \\"

tstCmd_F = " /t 120 /c ""Da het gio thuc hanh"" /f"

For Each ObjComputer In ObjDomain

txtCmd = txtCmd_H & ObjComputer.name & txtCmd_F

WshShell.Run txtCmd, 0

Next

Set ObjComputer = nothing

Set ObjDomain = nothing

end if

Set WshShell = nothing

Nếu chưa từng lập trình, các câu lệnh này có thể khó hiểu với bạn... nhưng không sao! Bạn chỉ việc dùng notepad tạo một tập tin có tên ShutdownAll.vbs và gõ đoạn mã trên vào. Tôi giả định là bạn lưu tập tin này vào thư mục C:\WINDOWS\SYSTEM32.

Sử dụng

Cách 1: Chạy trong môi trường Windows

- Nhấn đúp vào tập tin ShutdownAll.vbs

- Hoặc bạn có thể tạo một shortcut với nội dung:

"Wscript.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\ShutdownAll.vbs"

Cách 2: Chạy trong môi trường cửa sổ lệnh (Command Prompt). Bạn chỉ cần gõ lệnh:

Cscript.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\ShutdownAll.vbs

Lưu ý: Những máy tính có dùng tường lửa (firewall) của Windows thì đoạn mã trên không thể tác động đến được.

Lê Quốc Cường
Trung Tâm Tin Học – Đại Học An Giang

lqc_agu@yahoo.com

Thứ Hai, 03/07/2006 10:53
23 👨 2.199
0 Bình luận
Sắp xếp theo