Điều khiển Explorer mở thư mục thường dùng

Khi mở Windows Explorer, cây thư mục hiển thị các thư mục trong ổ "C: Muốn xem những dữ liệu trong ổ D:, bạn phải nhấn vào dấu trừ (-) kế bên ổ C: để giấu thư mục này đi, sau đó nhấn vào dấu cộng (+) kế bên ổ D: để hiển thị các thư mục con của ổ D:. Có cách nào thay đổi thiết lập mặc định này không?

Trước hết, tạo một menu con cho shortcut trên menu Start: nhấn phím phải chuột vào nút Start rồi chọn Open. Chọn File.NewFolder và khi hình tượng New Folder xuất hiện, gõ tên và nhấn. Giả sử đặt tên thư mục là "Xplorers", bạn có thể hiển thị nó bất cứ lúc nào bằng cách nhấn --X.

Bạn có thể bổ sung shortcut bằng cách nhấn phím phải chuột và kéo thư mục khác vào thư mục này rồi chọn Create Shortcut(s) Here: nhưng với Windows 2000, Me, hoặc XP, thao tác này sẽ tạo ra một menu liệt kê nội dung thư mục chứ không phải shortcut mở thư mục. Muốn tạo sbortcut mở cửa sổ Explorer trong bất kỳ phiên bản Windows nào, mở thư mục mới tạo (Xplorers), nhấn phím phải chuột vào nó và chọn New.Shortcut.

Nếu đơn giản chỉ muốn mở thư mục thì hãy nhập đường dẫn đến thư mục vào trường Target (ví dụ e:doc). Muốn shortcut mở cửa sổ có 2 khung, bạn phải đưa Explorer.exe vào trước đường dẫn, sau đó đến khoảng trắng và một trong những tham số lệnh được liệt kê. Ngăn cách các tham số bằng dấu phẩy và luôn để đường dẫn thư mục phía cuối dòng lệnh. Bây giờ nhấn Next, gõ tên shortcut và chọn Finish.

Lặp lại những bước này cho tất cả các cửa sổ Explorer muốn nạp. Nếu muốn thay đổi, bạn có thể nhấn phím phải chuột vào shortcut, chọn Properties, rồi chọn nhãn Shortcut. Bạn có thể sửa dòng lệnh trong khung Target, dùng nút Change Icon để thay đổi "bộ mặt" hình tượng hoặc bổ sung khóa shortcut và các tuỳ chọn khác. Bây giờ, bạn có thể truy cập những thư mục này nhanh chóng bằng cách chọn từ menu con của menu Start.

Tham số Explorer.exe

Shortcut ứng với lệnh explorer.exe/e,d:work sẽ mở thư mục work trong cửa sổ Explorer có 2 khung, trong đó, ổ D: được chọn ở khung trái. Muốn mở thư mục này bên khung trái nhưng tập tin "My Picture.jpg" được chọn bên khung phải, dùng tham số/select như sau explorer.exe /e,/select, d:workMy Picture.jpg. Với Windows 98, bạn chỉ có thể dùng /select với tên thư mục chứ không dùng được với tập tin và thư mục được khai báo đường dẫn sẽ được mở trên khung phải chỉ sau khi nhấn .

Muốn tạo shortcut mở cửa sổ thư mục không có khung tree, nhập lệnh explorer.exe d:work (không cần tham số /e), hoặc chỉ gõ d:work. Lần đầu chạy shorcut, một cửa sổ Explorer mới sẽ được tạo ra, và sẽ được gọi lại trong những lần gọi sau. Với tham số /n, mỗi câu lệnh sẽ mở thêm một cửa sổ mới; ví dụ explorer.exe/ n,d:work (tham số này không làm việc trong Windows 98). Nếu dùng /e, bạn không cần /n nữa.

Nếu đang làm việc với ổ đĩa mạng, tham số /root rất hữu ích. Để tránh làm bừa bộn khung tree với hàng tá thư mục dùng chung trên mạng, gõ vào dòng lệnh explorer.exe/e, /root,\serverwork (đường dẫn của bạn có thể khác). Trong ví dụ này, thư mục "work" trên mạng nằm trên server tên "server" sẽ xuất hiện tại đầu cây thư mục.

Tham số cũng có những bí mật. Bạn có thể khai báo tham số để tạo shortcut đến Windows Desktop. Với Windows 9X, bạn chỉ cần dùng tham số /root:explorer.exe/e,/root, (phải có dấu phẩy ở cuối). Với Me, 2000, và XP, bổ sung tham số /select và đường dẫn thư mục: explorer.exe/e,/select,/root,c:; có thể thay thế "c:" trong dòng lệnh này bằng một đường dẫn bất kỳ khác mà shotcut vẫn chỉ đúng đến Desktop sẽ không còn khung tree nữa.

Lệnh mở My Computer hoặc My Document trong cửa sổ Explorer yêu cầu đến một số mã đặc biệt. Tham chiếu theo các dòng lệnh liệt kê trong bảng 3 và phiên bản Windows đang dùng, bạn có thể tạo các shortcut nhằm giảm thiểu thao tác trên bàn phím. Tương tự, bạn có thể bỏ tham số /e nếu không muốn mở cửa sổ Explorer có 2 khung

Thứ Sáu, 14/05/2004 09:45
31 👨 480
0 Bình luận
Sắp xếp theo