Những câu nói truyền cảm hứng thôi thúc chúng ta học hỏi cả đời

"Học tập không bao giờ làm trí tuệ kiệt sức" - Leonardo da Vinci.

Nhiều người hiện còn băn khoăn không biết liệu học tập có đem lại cho họ lợi ích gì hay không? Nhưng câu nói dưới đây sẽ cho họ biết rõ câu trả lời.

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin với sự thay đổi liên tục theo từng phút giây. Kiếm việc làm hiện tại vừa dễ vừa khó. Nếu bạn có kiến thức và kỹ năng tốt thì không cần phải lo lắng.

Nếu đầu óc hạn hẹp, nhìn nhận thiển cận, phiến diện về mọi thứ thì rõ ràng, trong xã hội hiện đại, bạn đang tự đào thải mình. Cuộc sống không thiếu gì các thử thách, cho dù đó là thành công trong sự nghiệp, một gia đình hạnh phúc hay là một "phiên bản" tốt hơn của bạn thì đó cũng chính là những động lực mạnh mẽ để bạn không ngừng học hỏi mỗi ngày.

Trong bài viết này, hãy cùng đọc một số câu nói truyền cảm hứng từ những con người nổi tiếng trên thế giới đã làm nên rất nhiều điều vĩ đại để có thêm động lực học tập nhiều hơn nữa. Đừng quên bookmark chúng để đến khi cảm thấy mình biết quá nhiều thì hãy xem chúng để nhận ra rằng những thứ bạn đã biết còn quá ít nhé.

1. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving – Albert Einstein

Cuộc sống như đi xe đạp vậy. Để giữ được thăng bằng, bạn phải liên tục chuyển động.

2. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi

Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai. Hãy học hỏi như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

Học hỏi

3. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. – Helen Keller

Cuộc sống là một chuỗi các bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

4. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go – Dr. Seuss

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

5. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning - Albert Einstein

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

6. Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn – Benjamin Franklin

Nói với tôi và tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ nhớ. Cho tôi làm và tôi sẽ học.

7. The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give - William Arthur Ward

Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.

8. Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing - William Arthur Ward

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

Học tập

9. We must be silent before we can listen. We must listen before we can learn. We must learn before we can prepare. We must prepare before we can serve. We must serve before we can lead - William Arthur Ward

Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe. Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi. Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự. Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.

10. Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself - Groucho Marx

Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.

11. An investment in knowledge pays the best interest - Benjamin Franklin

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

12. He that travels much knows much - Thomas Fuller

Người đi nhiều hiểu biết nhiều.

13. Learn to... be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not - Henri Frederic Amiel

Học... học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

14. Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn - Benjamin Franklin

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

15. Let ignorance talk as it will, learning has its value - La Fontaine

Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.

16. Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift - Albert Einstein

Niềm vui quan sát và lĩnh hội là món quà đẹp nhất của tạo hóa.

17. No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals - Brian Tracy

Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ mình cần phải học từ điểm đầu tiên. Để thành công, chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình.

18. To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark - Victor Hugo

Học đọc là nhóm lên ngọn lửa; từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.

Sự học

19. It is better to learn late than never - Publilius Syrus

Thà học muộn còn hơn không bao giờ học.

20. Try to learn something about everything and everything about something - Thomas Hardy

Hãy học một vài điều về mọi thứ và mọi thứ về một vài điều.

21. However great a man's natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once - Jean Jacques Rousseau

Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu, ta không thể học tất cả nghệ thuật viết cùng một lúc.

22. The little I know I owe to my ignorance - Sacha Guitry

Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ sự ngu dốt của tôi.

23. Live and learn, or you don't live long - Robert A Heinlein

Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu.

24. Much learning shows how little mortals know; much wealth, how little wordings enjoy - Edward Young

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào; Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.

25. It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new - Sophia Loren

Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa.

26. Curiosity is the wick in the candle of learning - William Arthur Ward

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi.

27. He who knows not and knows not he knows not he is a fool, shun him.He who knows not and knows he knows not he is simple, teach him - Isabel Burton

Kẻ không biết gì và không biết rằng mình không biết gì là kẻ ngu xuẩn - hãy tránh xa hắn. Người không biết gì và biết rằng mình không biết gì là người đơn giản - hãy dạy anh ta.

28. Study lends a kind of enchantment to all our surroundings - Balzac

Học hỏi khoác lên sự hấp dẫn cho thế giới xung quanh ta.

Trải nghiệm

29. Instead of learning from other people's success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons - Jack Ma

Thay vì học hỏi từ thành công của người khác, hãy học hỏi từ sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại sẽ chia sẻ những lý do thất bại chung, trong khi thành công thì được gắn với đủ loại lý do khác nhau.

30. When a wise man does not understand, he says: "I do not understand". The fool and the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when a question could bring them wisdom - Frank Herbert

Khi người sáng suốt không hiểu, anh ta nói: "Tôi không hiểu". Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự ngu dốt của mình. Họ im lặng trong khi câu hỏi có thể đem đến cho họ tri thức.

31. In my life, I've lived, I've loved, I've lost, I've missed, I've hurt, I've trusted, I've made mistakes, but most of all, I've learned - Khuyết danh

Trong đời tôi, tôi đã sống, tôi đã yêu, tôi đã lạc lối, tôi đã bỏ lỡ, tôi đã gây tổn thương, tôi đã được tin tưởng, tôi đã phạm sai lầm, nhưng trên hết, tôi đã học hỏi.

32. Learning is an ornament in prosperity, a refuge in adversity, and a provision in old age - Aristotle

Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc tuổi già.

33. By seeking and blundering we learn - Johann Wolfgang von Goethe

Qua tìm kiếm và vấp váp mà chúng ta học hỏi.

34. If I could wish for my life to be perfect, it would be tempting but I would have to decline, for life would no longer teach me anything - Allyson Jones

Nếu tôi có thể ước cuộc đời mình hoàn hảo, hẳn sẽ thật tuyệt vời, nhưng tôi sẽ phải khước từ điều đó, bởi cuộc đời sẽ chẳng còn dạy tôi gì nữa.

35. There are some things you can give another person, and some things you cannot give him, except as he is willing to reach out and take them, and pay the price of making them a part of himself. This principle applies to studying, to developing talents, to absorbing knowledge, to acquiring skills, and to the learning of all the lessons of life - Richard L Evans

Có thứ bạn có thể cho người khác, và có thứ bạn không thể cho anh ta, trừ phi anh ta sẵn lòng vươn tay ra nhận lấy, và trả cái giá để biến nó trở thành một phần của mình. Nguyên tắc này đúng với học hỏi, phát triển tài năng, tiếp thu tri thức, luyện thành kỹ năng, và học tất cả những bài học của cuộc đời.

36. Learning never exhausts the mind - Leonardo da Vinci

Học tập không bao giờ làm trí tuệ kiệt sức.

Việc học

37. The greatest of all pleasures is the pleasure of learning - Aristotle

Lạc thú lớn nhất trong mọi lạc thú là học hỏi.

38. Learning is not child's play; we cannot learn without pain - Aristotle

Học hỏi không phải là trò chơi con trẻ; chúng ta không thể học hỏi mà không có đau đớn.

39. How do you know so much about everything?' was asked of a very wise and intelligent man; and the answer was 'By never being afraid or ashamed to ask questions as to anything of which I was ignorant - John Abbott

Làm sao ông biết về mọi thứ nhiều như vậy?' có người hỏi một người rất thông minh và sáng suốt; và câu trả lời là 'Nhờ không bao giờ thấy sợ hãi hay xấu hổ khi đặt câu hỏi về bất cứ điều gì mà tôi không biết.

40. Learning is the only thing the mind never exhausts, never fears, and never regrets - Leonardo da Vinci

Học hỏi là điều duy nhất mà trí tuệ không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ sợi hãi, và không bao giờ nuối tiếc.

41. Learning acquired in youth arrests the evil of old age; and if you understand that old age has wisdom for its food, you will so conduct yourself in youth that your old age will not lack for nourishment - Leonardo da Vinci

Học hỏi trong tuổi trẻ sẽ đánh đuổi cái không tốt của tuổi già; và nếu bạn hiểu rằng tuổi già lấy sự sáng suốt làm thức ăn, bạn sẽ định hướng mình trong tuổi trẻ sao cho tuổi già của bạn sẽ không thiếu dinh dưỡng.

42. You don't have to have all the right answers. You just have to be willing to learn - Katrina Mayer

Bạn không cần phải có tất cả các câu trả lời đúng. Bạn chỉ cần sẵn lòng học hỏi.

Sự khác biệt giữa người thành công và không thành công luôn là chủ đề thú vị của những người quan tâm tới khởi nghiệp. Một trong số nhiều điểm khác biệt có liên quan đến niềm đam mê học tập và phát triển cá nhân suốt đời, tiếp thu kiến thức mới và thành thạo các kỹ năng mới. Những người thành công tin rằng học tập là một quá trình lâu dài và họ thường dành thời gian cho việc học, kể cả khi lịch trình của họ dày đặc những nhiệm vụ quan trọng.

Vì thế, nếu muốn thành công, đừng bao giờ ngừng học hỏi cả những điều cũ và mới. Học không bao giờ là thừa. Và nhớ đừng quên thực hành chăm chỉ sau những bài học tiếp thu được nhé!

Thứ Năm, 19/10/2023 16:49
3,34 👨 4.921
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kỹ năng Công việc