Thiết lập WebDAV với Apache2 trên Mandriva 2010.1 Spring

QuanTriMang - Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình bày những bước cơ bản để thiết lập hệ thống WebDAV với Apache2 trên nền tảng Mandriva 2010.1 Spring server. Khái niệm WebDAV - Web-based Distributed Authoring and Versioning, là 1 bộ tổ hợp những chức năng mở rộng của giao thức HTTP, cho phép người sử dụng chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trên Apache server, do vậy bỏ qua bước download/upload qua FTP.

Lưu ý sơ bộ:

Trong bài thử nghiệm này, chúng tôi sử dụng hệ điều hành Mandriva 2010.1 Spring server với địa chỉ IP 192.168.0.100

Cài đặt WebDAV:

Trước tiên, chúng ta cần cập nhật cơ sở dữ liệu cho các gói cài đặt như sau:

urpmi.update -a

Cài đặt Apache và module Apache WebDAV:

urpmi apache apache-mod_dav

Tiếp theo, mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf và bỏ dấu chú thích bên ngoài 3 dòng LoadModule (lưu ý rằng nên xóa những dòng mã ở phía cuối vì nếu không Apache sẽ báo lỗi: available in the apache-mod_dav package):

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

[...]

LoadModule dav_module modules/mod_dav.so

[...]

LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so

LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so

[...]

Khởi động lại Apache:

/etc/init.d/httpd restart

Khởi tạo Virtual Host:

Tại đây, chúng ta sẽ tạo file vhost Apache mặc định trong thư mục /var/www/web1/web. Và để thực hiện, các bạn cần phải thêm thông tin vhost mặc định vào phía cuối file /etc/httpd/conf/httpd.conf. Hãy bắt đầu bằng việc tạo thư mục /var/www/web1/web và đặt quyền giám sát cho tài khoản người dùng Apache và nhóm (apache) đối với thư mục đó:

mkdir -p /var/www/web1/web

chown apache:apache /var/www/web1/web

Thêm vhost vào phía cuối /etc/httpd/conf/httpd.conf:

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

[...]

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/web1/web/

<Directory /var/www/web1/web/>

Options Indexes MultiViews

AllowOverride None

Order allow,deny

allow from all

</Directory>

</VirtualHost>

Reload Apache với lệnh sau:

/etc/init.d/httpd reload


Tùy chỉnh Virtual Host của WebDAV:

Tại đây, chúng ta sẽ tạo tiếp file mật khẩu WebDAV /var/www/web1/passwd.dav với tài khoản test (tham số -c có chức năng tạo file nếu chưa tồn tại):

htpasswd -c /var/www/web1/passwd.dav test

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cho tài khoản test (hãy lưu ý rằng không nên dùng tham số -c nếu file /var/www/web1/passwd.dav đã có sẵn, vì nếu không bạn sẽ mất tất cả các tài khoản lưu trữ trong file đó). Tiếp theo, thay đổi quyền của file /var/www/web1/passwd.dav để chỉ có tài khoản root và thành viên của nhóm apache mới có thể truy cập:

chown root:apache /var/www/web1/passwd.dav

chmod 640 /var/www/web1/passwd.dav

Bước tiếp theo, chỉnh lại thông tin vhost ở phía cuối file /etc/httpd/conf/httpd.conf và thêm những dòng sau:

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

[...]

Alias /webdav /var/www/web1/web

<Location /webdav>

DAV On

AuthType Basic

AuthName "webdav"

AuthUserFile /var/www/web1/passwd.dav

Require valid-user

</Location>

[...]

Sau khi chỉnh sửa, file vhost cuối cùng sẽ trông giống như sau:

[...]

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/web1/web/

<Directory /var/www/web1/web/>

Options Indexes MultiViews

AllowOverride None

Order allow,deny

allow from all

</Directory>

Alias /webdav /var/www/web1/web

<Location /webdav>

DAV On

AuthType Basic

AuthName "webdav"

AuthUserFile /var/www/web1/passwd.dav

Require valid-user

</Location>

</VirtualHost>

Và reload Apache:

/etc/init.d/httpd reload


Kiểm tra WebDAV:

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cadaver – ứng dụng client command-line của WebDAV:

urpmi cadaver

Để kiểm tra liệu WebDAV có hoạt động hay không, gõ lệnh sau:

cadaver http://localhost/webdav/

Hệ thống sẽ yêu cầu tên tài khoản, điền test và mật khẩu tương ứng. Nếu không gặp vấn đề gì, tài khoản sẽ được gán quyền, có nghĩa là WebDAV hoạt động hoàn toàn ổn định. Gõ quit để thoát khỏi WebDAV shell:

[root@server1 administrator]# cadaver http://localhost/webdav/

Authentication required for webdav on server `localhost':

Username: test

Password:

dav:/webdav/> quit

Connection to `localhost' closed.

[root@server1 administrator]#

Cấu hình Windows XP Client để kết nối tới các mục chia sẻ của WebDAV:

Trên máy tính sử dụng Windows XP, chọn My Network Places trên màn hình desktop và Add a Network Place từ menu Network Tasks (tại cửa sổ bên trái):

Máy tính sử dụng Windows XP ở đây có giao diện tiếng Đức nên ngôn ngữ hiển thị có phần khác biệt

Bảng điều khiển Add Network Place Wizard hiển thị, nhấn Next:

Chọn Choose another network locationNext:

Điền thông tin http://192.168.0.100:80/webdav vào mục Location và nhấn Next:

Đăng nhập bằng tài khoản test và mật khẩu vừa tạo ở bước trên:

Tiếp tục điền tên của thư mục WebDAV:

Để mở kết nối mới, giữ nguyên lựa chọn trong ô Open this network place when I click Finish và nhấn Finish:

Thư mục WebDAV sẽ được mở sau đó, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng các tài nguyên chia sẻ trong /var/www/web1/web, đồng thời sẽ nhìn thấy biểu tượng chia sẻ WebDAV trong mục My Network Places:


Cấu hình Linux Client (GNOME) để kết nối tới tài nguyên chia sẻ WebDAV:

Nếu muốn tạo kết nối từ WebDAV tới hệ thống GNOME desktop, các bạn chọn Places > Connect to Server...:

Tại mục Service type, chọn WebDAV (HTTP) và điền thông tin vào ô Server (ở đây là 192.168.0.100) và Folder (ở đây là webdav), không được điền vào ô User Name, sau đó nhấn Connect:

Tiếp theo, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thông tin tài khoản, các bạn điền test và mật khẩu, sau đó nhấn Next:

Trong một vài trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

Nhưng thư mục chia sẻ WebDAV vẫn xuất hiện trên desktop, các bạn có thể bỏ qua thông báo lỗi trên:

Khi đã hoàn tất những bước trên mà không gặp phải vấn đề hoặc lỗi phát sinh, nghĩa là bạn đã thiết lập thành công hệ thống WebDAV với Apache2 trên hệ điều hành Mandriva 2010.1 Spring server. Chúc các bạn thành công!

Một số đường dẫn tham khảo: WebDAV, ApacheMandriva.

Thứ Bảy, 22/01/2011 11:51
31 👨 953
0 Bình luận
Sắp xếp theo