Cách cài đặt framework Laravel trên Ubuntu

Laravel là một framework PHP đa nền tảng, mã nguồn mở được các nhà phát triển web tung hô khắp nơi. Laravel được xây dựng bởi framework Symfony và hoạt động trên mô hình model-view-controller. Nó được đánh giá cao vì cắt giảm bớt công việc và cho phép các nhà phát triển làm công việc thực sự.

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt và thiết lập framework Laravel trên hệ thống Ubuntu.

Điều kiện tiên quyết

  • Hệ thống dựa trên Ubuntu Linux
  • Quyền truy cập Terminal
  • Tài khoản người dùng có đặc quyền sudo.

Lưu ý: Các lệnh trong hướng dẫn này được thực thi trên hệ thống Ubuntu 20.04. Tất cả các phương pháp trong hướng dẫn đều hợp lệ cho bất kỳ hệ thống dựa trên Linux nào.

Cập nhật và nâng cấp hệ thống

Cách tốt nhất là bắt đầu bất kỳ cài đặt nào với hệ thống được nâng cấp và cập nhật nhưng điều đó là cần thiết vì Laravel không hoạt động với PHP có phiên bản thấp hơn 7.2.

Để cập nhật và nâng cấp hệ thống, hãy chạy lệnh sau.

sudo apt update && apt upgrade -y
Cập nhật và nâng cấp hệ thống
Cập nhật và nâng cấp hệ thống

Cài đặt PHP

Để cài đặt PHP trên hệ thống, hãy chạy lệnh apt sau.

sudo apt install php
Cài đặt PHP
Cài đặt PHP

Sau khi cài đặt xong, hãy kiểm tra phiên bản cài đặt bằng lệnh sau.

php -v

Bây giờ cài đặt tiện ích mở rộng PHP với cùng một phiên bản bằng lệnh sau.

sudo apt install php7.4-mbstring php7.4-xml php7.4-zip

Cài đặt curl

Chạy lệnh sau để cài đặt curl nếu bạn chưa cài đặt nó.

sudo apt install curl

Cài đặt Composer

Bạn cần Composer để quản lý các dependency trong Laravel.

Để cài đặt Composer, hãy chạy lệnh sau.

ccurl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Chạy lệnh sau với đường dẫn file Composer để chạy mà không cần quyền sudo.

sudo chown -R $USER /usr/local/bin/composer/

Cài đặt Symfony

Laravel thường sử dụng framework Symfony nên tốt nhất là bạn nên cài đặt nó cùng với Laravel.

Để cài đặt Symfony, hãy chạy lệnh sau.

composer create-project symfony/skeleton testproj

Thay đổi vào thư mục testproj và chạy lệnh sau

run php -S 127.0.0.1:8000 -t public

Mở liên kết sau trong trình duyệt để xác minh cài đặt.

http://localhost:8000/
Cài đặt Symfony
Cài đặt Symfony

Cài đặt Laravel

Bây giờ, mọi thứ đã được thiết lập và đang chạy, hãy cài đặt Laravel bằng cách sử dụng lệnh composer sau.

composer global require laravel/installer

Thêm Laravel vào đường dẫn trong file Bashrc

Sau khi cài đặt xong Laravel, hãy mở file .bashrc.

nano .bashrc

Sau đó thêm dòng code sau vào cuối file.

export PATH="$PATH:$HOME/.config/composer/vendor/bin"

Nhấn Ctrl + OCtrl + X để lưu và thoát.

Tiếp theo bắt đầu chạy file bashrc.

source ~/.bashrc

Tạo ứng dụng Laravel mới

Chỉ cần chạy lệnh sau để tạo một ứng dụng trong Laravel.

laravel new [tên ứng dụng]

Điều hướng đến thư mục ứng dụng và chạy lệnh composer sau.

cd [name of app]
composer install

Bây giờ, hãy chạy các lệnh sau để lấy key mã hóa và truy cập vào localhost.

php artisan key:generate --ansi
php artisan serve

Lưu ý liên kết máy chủ phát triển và mở nó trong trình duyệt.

http://localhost:8001
Tạo ứng dụng Laravel mới
Tạo ứng dụng Laravel mới

Bạn có thể thấy Laravel đang hoạt động.

Chủ Nhật, 28/11/2021 09:23
57 👨 507
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux