Cách cài đặt Grafana trên Alma Linux

Grafana là một phần mềm trực quan hóa dữ liệu và giám sát nguồn mở, miễn phí. Theo mặc định, nó hỗ trợ Graphite, Elaticsearch, Prometheus và các cơ sở dữ liệu khác. Đây là một ứng dụng tương tác đa nền tảng cung cấp biểu đồ, đồ thị và cảnh báo trên web khi được kết nối với các nguồn dữ liệu được hỗ trợ. Nó được viết bằng Go và TypeScript, hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Linux, Windows và macOS.

Bài viết này giải thích cách cài đặt Grafana trên Alma Linux 8.

Điều kiện tiên quyết

 • Một máy chủ chạy Alma Linux 8.
 • Một tên miền hợp lệ trỏ đến IP máy chủ của bạn.
 • Mật khẩu root được cấu hình trên máy chủ.

Cài đặt Grafana trên Alma Linux

Theo mặc định, Grafana không có trong kho lưu trữ mặc định của Alma Linux, vì vậy bạn sẽ cần tạo kho lưu trữ Grafana theo cách thủ công. Bạn có thể tạo nó bằng lệnh sau:

nano /etc/yum.repos.d/grafana.repo

Thêm các dòng sau:

[grafana]
name=grafana
baseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpm
repo_gpgcheck=1
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.key
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Lưu và đóng file khi bạn hoàn tất và cài đặt máy chủ Grafana bằng lệnh sau:

dnf install grafana -y

Sau khi máy chủ Grafana được cài đặt, hãy kiểm tra thông tin gói Grafana bằng lệnh sau:

rpm -qi grafana

Bạn sẽ nhận được kết quả đầu ra sau:

Name    : grafana
Version   : 8.4.6
Release   : 1
Architecture: x86_64
Install Date: Friday 15 April 2022 09:11:57 AM UTC
Group    : default
Size    : 251112361
License   : AGPLv3
Signature  : RSA/SHA256, Monday 04 April 2022 10:04:18 AM UTC, Key ID 8c8c34c524098cb6
Source RPM : grafana-8.4.6-1.src.rpm
Build Date : Monday 04 April 2022 10:03:45 AM UTC
Build Host : 6c96bd4ba151
Relocations : / 
Packager  : contact@grafana.com
Vendor   : Grafana
URL     : https://grafana.com
Summary   : Grafana
Description :
Grafana

Bây giờ, Grafana đã được cài đặt trên Alma Linux 8 và bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Quản lý service Grafana

Service Grafana được quản lý bởi systemd. Bạn có thể khởi động service Grafana bằng lệnh sau và cho phép khởi động service này khi hệ thống được khởi động lại:

systemctl start grafana-server
systemctl enable grafana-server

Để kiểm tra trạng thái của Grafana, hãy thực thi lệnh sau:

systemctl status grafana-server

Bạn sẽ nhận được trạng thái của service Grafana ở đầu ra sau:

? grafana-server.service - Grafana instance
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2022-04-15 09:12:37 UTC; 15s ago
   Docs: http://docs.grafana.org
 Main PID: 12120 (grafana-server)
  Tasks: 8 (limit: 11412)
  Memory: 31.6M
  CGroup: /system.slice/grafana-server.service
      ??12120 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=rpm c>

Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=sqlstore t=2022-04-15T09:12:37.25+0000 lvl=info msg="Created default organization"
Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=plugin.manager t=2022-04-15T09:12:37.3+0000 lvl=info msg="Plugin registered" pluginId=inp>
Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=plugin.finder t=2022-04-15T09:12:37.3+0000 lvl=warn msg="Skipping finding plugins as dire>
Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=query_data t=2022-04-15T09:12:37.3+0000 lvl=info msg="Query Service initialization"
Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=live.push_http t=2022-04-15T09:12:37.31+0000 lvl=info msg="Live Push Gateway initializati>
Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=server t=2022-04-15T09:12:37.46+0000 lvl=info msg="Writing PID file" path=/var/run/grafan>
Apr 15 09:12:37 linux systemd[1]: Started Grafana instance.
Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=http.server t=2022-04-15T09:12:37.47+0000 lvl=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:>
Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=ngalert t=2022-04-15T09:12:37.47+0000 lvl=info msg="warming cache for startup"
Apr 15 09:12:37 linux grafana-server[12120]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2022-04-15T09:12:37.47+0000 lvl=info msg="starting MultiO>

Tại thời điểm này, Grafana đã khởi động và nghe trên cổng 3000. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng lệnh sau:

ss -antpl | grep 3000

Bạn sẽ nhận được cổng nghe Grafana ở đầu ra sau:

LISTEN 0   128        *:3000      *:*  users:(("grafana-server",pid=12120,fd=9))

Cấu hình Nginx làm reverse proxy

Tiếp theo, bạn cần cài đặt Nginx và cấu hình nó làm reverse proxy cho Grafana. Đầu tiên, chạy lệnh sau để cài đặt máy chủ Nginx:

dnf install nginx -y

Sau khi Nginx được cài đặt, hãy tạo file cấu hình cho Nginx host ảo:

nano /etc/nginx/conf.d/grafana.conf

Thêm các dòng sau:

server {
    server_name grafana.example.com;
    listen 80 ;
    access_log /var/log/nginx/grafana.log;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

Lưu và đóng file, kiểm tra file cấu hình Nginx bằng lệnh sau:

nginx -t

Nếu mọi thứ đều ổn, bạn sẽ nhận được kết quả đầu ra sau:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Tiếp theo, bạn cần load lại service Nginx để các thay đổi cấu hình được áp dụng:

systemctl restart nginx

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của Nginx bằng lệnh sau:

systemctl status nginx

Bạn sẽ thấy trạng thái Nginx ở đầu ra sau:

? nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; vendor preset: disabled)
 Drop-In: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d
      ??php-fpm.conf
  Active: active (running) since Fri 2022-04-15 09:14:40 UTC; 4s ago
 Process: 14064 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 14063 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 14061 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 14066 (nginx)
  Tasks: 2 (limit: 11412)
  Memory: 3.7M
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ??14066 nginx: master process /usr/sbin/nginx
      ??14067 nginx: worker process

Apr 15 09:14:39 linux systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Apr 15 09:14:40 linux nginx[14063]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Apr 15 09:14:40 linux nginx[14063]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Apr 15 09:14:40 linux systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
Apr 15 09:14:40 linux systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.

Bây giờ, Nginx đã được cài đặt và cấu hình làm reverse proxy cho Grafana. Bây giờ, bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.

Cấu hình tường lửa

Tiếp theo, bạn cần cho phép HTTP thông qua tường lửa. Bạn có thể cho phép nó bằng lệnh sau:

firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent

Tiếp theo, bạn cần load lại tường lửa để áp dụng các thay đổi cấu hình:

firewall-cmd --reload

Truy cập vào dashboard Grafana

Bây giờ, hãy mở trình duyệt web của bạn và truy cập dashboard Grafana qua URL http://grafana.example.com. Bạn sẽ thấy trang đăng nhập Grafana:

Trang đăng nhập Grafana
Trang đăng nhập Grafana

Nhập tên người dùng mặc định admin và mật khẩu admin, nhấp vào nút Login. Bạn sẽ được nhắc đặt mật khẩu mới (xem bên dưới):

Đặt mật khẩu mới
Đặt mật khẩu mới

Nhập mật khẩu admin mới và nhấp vào nút Submit. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy dashboard Grafana:

Dashboard Grafana
Dashboard Grafana
Thứ Ba, 05/12/2023 17:05
51 👨 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Linux