Cách triển khai ChatGPT trong Django

Tích hợp ChatGPT vào ứng dụng Django cho phép bạn tạo giao diện trò chuyện tượng tác và năng động. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tích hợp ChatGPT vào app Django.

Dùng chatbot trong Django

Bằng cách làm theo các bước bên dưới, bạn có thể dùng ChatGPT trong dự án Django và cung cấp cho người dùng trải nghiệm trò chuyện hấp dẫn. Thử nghiệm các lời nhắc khác nhau, cải thiện giao diện người dùng và khám phá những khả năng khác để nâng cao tính năng cho app chat của bạn.

Các bước triển khai ChatGPT trong app Django bằng API

Tích hợp ChatGPT vào ứng dụng web Django cho phép bạn xây dựng giao diện chat tương tác và cải thiện trải nghiệm trò chuyện sôi động tới người dùng. Về cơ bản, bạn phải trả qua các bước sau:

 1. Thiết lập dự án Django.
 2. Xác định cửa sổ xem Django, xử lý tính năng chat.
 3. Cấu hình định tuyến URL của Django, để kết nối cửa sổ chat với một mẫu URL cụ thể.
 4. Thiết kế giao diện người dùng.
 5. Kiểm tra và chạy ứng dụng.

Triển khai GPT trong ứng dụng Django

Thiết lập cơ bản

Cài Django bằng pip, tạo dự án Django mới. Thực hiện thay đổi trong setting.py, đề cập tới thư mục mẫu trong TEMPLATES.

Thiết lập cơ bản

Cấu trúc thư mục

Một thư mục trong ChatGPT

views.py: Tạo cửa sổ chat

Code này chứa hai hàm: query_view và get_completion.

 • query_view là hàm xử lý truy vấn HTTP được thực hiện cho điểm liên kết cuối. Khi nhận được yêu cầu POST, nó sẽ trích xuất lời nhắc từ dữ liệu yêu cầu, gọi hàm get_completion để tạo kết quả hoàn thành dựa trên lời nhắc và trả về kết quả hoàn thành dưới dạng phản hồi JSON. Đối với các yêu cầu GET, nó hiển thị mẫu 'index.html'.
 • get_completion là hàm chịu trách nhiệm tạo hoàn thành dựa trên lời nhắc đã cho bằng API OpenAI. Nó đưa ra yêu cầu tới điểm cuối hoàn thành API OpenAI, chỉ định lời nhắc, mã thông báo tối đa, công cụ, nhiệt độ và các thông số khác. Nó truy xuất phần hoàn thành được tạo từ phản hồi API và trả nó về dưới dạng đầu ra của hàm.

Ví dụ:

from django.shortcuts import render
from django.http import JsonResponse
import openai
 
openai.api_key = 'YOUR_API_KEY'
 
def get_completion(prompt):
  print(prompt)
  query = openai.Completion.create(
    engine="text-davinci-003",
    prompt=prompt,
    max_tokens=1024,
    n=1,
    stop=None,
    temperature=0.5,
  )
 
  response = query.choices[0].text
  print(response)
  return response
 
 
def query_view(request):
  if request.method == 'POST':
    prompt = request.POST.get('prompt')
    response = get_completion(prompt)
    return JsonResponse({'response': response})
  return render(request, 'index.html')

urls.py: Thiết lập URL

Code này thiết  lập hai mẫu URL: một cho trang quản trị và một cho URL gốc, nhưng link khác được kết hợp với hàm query_view trong mô đun views.

from django.contrib import admin
from django.urls import path
from . import views
 
 
urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', views.query_view, name='query'),
 
]

template/index.py: Tạo giao diện người dùng

Tạo mẫu HTML cho giao diện chat bằng HTML, CSS và Bootstrap, đồng thời, thiết lập JavaScript và AJAS cần thiết để xử lý tương tác của người dùng.

<!-- query.html -->
<html>
<head>
  <title>Query</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/js-cookie@3.0.0/dist/js.cookie.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.2/font/bootstrap-icons.css" integrity="sha384-b6lVK+yci+bfDmaY1u0zE8YYJt0TZxLEAFyYSLHId4xoVvsrQu3INevFKo+Xir8e" crossorigin="anonymous">
  <script>
    $(document).ready(function() {
      // Send the form on enter keypress and avoid if shift is pressed
      $('#prompt').keypress(function(event) {
        if (event.keyCode === 13 && !event.shiftKey) {
          event.preventDefault();
          $('form').submit();
        }
      });
      $('form').on('submit', function(event) {
        event.preventDefault();
      // get the CSRF token from the cookie
      var csrftoken = Cookies.get('csrftoken');
       
      // set the CSRF token in the AJAX headers
      $.ajaxSetup({
        headers: { 'X-CSRFToken': csrftoken }
      });
        // Get the prompt
        var prompt = $('#prompt').val();
        var dateTime = new Date();
        var time = dateTime.toLocaleTimeString();
        // Add the prompt to the response div
        $('#response').append('<p>('+ time + ') <i class="bi bi-person"></i>: ' + prompt + '</p>');
        // Clear the prompt
        $('#prompt').val('');
        $.ajax({
          url: '/',
          type: 'POST',
          data: {prompt: prompt},
          dataType: 'json',
          success: function(data) {
            $('#response').append('<p>('+ time + ') <i class="bi bi-robot"></i>: ' + data.response + '</p>');
          }
        });
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div class="container p-3">
    <h3>ChatGPT Clone</h3>
    <div class="mb-3">
      <form method="post">
        {% csrf_token %}
        <label for="prompt" class="form-label"><strong>Prompt: </strong></label>
        <textarea class="form-control" type="textarea" id="prompt" name="prompt" rows="3"></textarea>
        <br>
        <button class="btn btn-primary" type="submit">Submit</button>
      </form>
    </div>
    <br>
    <div class="mb-3">
      <h6>Response:</h6> 
      <div class="container border overflow-auto h-50" id="response"></div>
       
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Kết quả:

Thành công đưa ChatGPT vào Django

Thế là xong! Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn!

Thứ Sáu, 26/05/2023 16:46
51 👨 103
0 Bình luận
Sắp xếp theo