Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P2

Công nghệ phần mềm là gì, nó ứng dụng như thế nào trong cuộc sống... Những giải đáp này sẽ có trong những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng lý thú sau đây của chúng tôi. Mời bạn đọc tìm hiểu.

Xem thêm:

 • Câu 1. Mẫu mô hình hệ thống chứa thành phần
   1. Input
   1. Output
   1. Giao diện người dùng
  • Tất cả mục trên
 • Câu 2. Tác vụ nào không được biểu diễn như là một phần của phân tích yêu cầu phần mềm
   1. Định giá và tổng hợp
   1. Mô hình hóa và thừa nhận vấn đề
  • Lập kế hoạch và lịch biểu
   1. Đặc tả và xem xét
 • Câu 3. Đích của kỹ thuật đặc tả ứng dụng thuận tiện (FAST - facilitated application specification techniques) là nhờ người phát triển và khách hàng
   1. Xây dựng một nguyên mẫu nhanh chóng
   1. Học công việc lẫn nhau
  • Làm việc với nhau để phát triển một tập những yêu cầu ban đầu

   1. Làm việc với nhau để phát triển những đặc tả phần mềm kỹ thuật
 • Câu 4. Ai là người không thích hợp để tham dự vào nhóm FAST (facilitated application specification techniques)
   1. Kỹ sư phần cứng và phần mềm
   1. Đại diện nhà sản xuất
   1. Đại diện thị trường
   1. Nhân viên tài chánh cao cấp
 • Câu 5. Những yêu cầu nào được quan tâm suốt QFD (quality function deployment)
   1. exciting requirements
   1. expected requirement
   1. normal requirements
   1. technology requirements
 • Câu 6. Phân tích giá trị được dẫn ra như là một phần của QFD (quality function deployment) nhằm xác định
   1. Chi phí của hoạt động đảm bảo chất lượng của dự án
   1. Chi phí quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin
   1. Độ ưu tiên quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin
   1. Kích thước của bản ý kiến khách hàng
 • Câu 7. Một kịch bản mô tả
   1. Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước
   1. Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống
   1. Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm
   1. Những test-case cho sản phẩm phần mềm
 • Câu 8. Nội dung thông tin biểu diễn những đối tượng điều khiển và dữ liệu riêng biệt, chúng bao gồm những thông tin:
   1. Cần thiết để trình bày tất cả output
   1. Được đòi hỏi cho việc xử lý lỗi
   1. Được đòi hỏi cho hoạt động tạo giao diện hệ thống
  • Được biến đổi bởi phần mềm
 • Câu 9. Dòng thông tin biểu diễn cách thức mà dữ liệu và điều khiển
   1. Quan hệ với một dữ liệu và điều khiển khác
   1. Biến đổi khi mỗi lần dịch chuyển qua hệ thống
   1. Sẽ được thực thi trong thiết kế cuối cùng
   1. Không có mục nào
 • Câu 10. Cấu trúc thông tin biểu diễn tổ chức nội của
  • Những cấu trúc dữ liệu dùng để biểu diễn loại dữ liệu

   1. Mô hình bố trí nhân viên dự án
   1. Mô hình truyền thông dự án
   1. Những dữ liệu khác nhau và những mục điều khiển
Có cố gắng 
Khá lắm!
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 26/10/2018 09:24
51 👨 285
0 Bình luận
Sắp xếp theo