Bài kiểm tra trắc nghiệm về JAVA P6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình Java cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích. Nếu bạn yêu thích về lập trình Java, không nên bỏ qua seri những bài trắc nghiệm thú vị dưới đây của Quản trị mạng.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khối lệnh sai ở dòng nào?
  1. int i=0;

  2. do {

  3. i += 1;

  4. } while (i == 0);

  5. System.out.println(“i = “ + i);
  • 1
  • 2 và 3
  • 4
  • Không sai dòng nào 
 • Câu 2. s có kết quả là bao nhiêu khi thực hiện khối lệnh?
  int i = 0;

  int s = 0;

  for ( ; ; ) {

  if  i == 3 break;

  s = s + i;

  i++;

  }
  • 6
  • 3
  • Chương trình báo lỗi 
  • 0
 • Câu 3. Chương trình sai ở dòng nào?
  1. int i = 0;

  2. int s = 0;

  3. for ( ; ; ) {

  4. if i == 3 break;

  5. s = s + i;

  6. i++;

  7. }
  • 1 và 2
  • 4
  • 6
  • Không sai dòng nào 
 • Câu 4. Chương trình ra kết quả là bao nhiêu?
  class BreakDemo {

  public static void main(String[] args) {

  int[] arrayOfInts = { 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2000, 8, 622, 127 };

  int searchFor = 12;

  int i;

  boolean fountIt = false;

  for ( i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {

  if (arrayOfInts[i] == searchFor) {

  fountIt = true;

  break;

  }

  }

  if (fountIt) {

  System.out.println(“Found “ + searchFor + “ at index “ + i);

  } else

  System.out.println(searchFor + “ not in the array”);

  }

  }
  • 12 not in the array
  • Found 12 at index 4
  • Chương trình lỗi
   1. Found it
 • Câu 5. Chương trình trên sai ở dòng nào?
  1. class BreakDemo {

  2. public static void main(String[] args) {

  3. int[] arrayOfInts = { 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2000, 8, 622, 127 };

  4. int searchFor = 12;

  5. int i;

  6. boolean fountIt = false;

  7. for ( i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {

  8. if (arrayOfInts[i] == searchFor) {

  9. fountIt = true;

  10. break;

  11. }

  12. }

  13. if (fountIt) {

  14. System.out.println(“Found “ + searchFor + “ at index “ + i);

  15. } else

  16. System.out.println(searchFor + “ not in the array”);

  17. }

  18. }
  • 2 và 6
   1. 3 và 11, 15
   1. 5, 7, 9
  • Không chương trình nào sai 
 • Câu 6. Chương trình thực hiện công việc gì?
  class BreakDemo {
  public static void main(String[] args) {
  int[] arrayOfInts = { 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2000, 8, 622, 127 };
  int searchFor = 12;
  int i;
  boolean fountIt = false;
  for ( i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {
  if (arrayOfInts[i] == searchFor) {
  fountIt = true;
  break;
  }
  }
  if (fountIt) {
  System.out.println(“Found “ + searchFor + “ at index “ + i);
  } else
  System.out.println(searchFor + “ not in the array”);
  }
  }
  • Tìm 1 phần tử trong mảng
   1. So sánh các phần tử mảng với nhau.
  • Tính tổng mảng.
  • Tất cả đáp án đều sai
 • Câu 7. Chương trình sau thực hiện công việc gì?
  class ContinueDemo {

  public static void main(String[] args) {

  String searchMe = “peter piper picked a peck of pickled peppers”;

  int max = searchMe.length();

  int numPs = 0;

  for ( int i = 0; i < max; i++) {

  if (searchMe.charAt(i) != ‘p’)  continue;

  numPs ++;

  }

  System.out.println(“Found “ + numPs + “ p’s in the string.”);

  }

  }
  • Đếm chữ cái p trong chuỗi ký tự
  • Tìm xem chữ p có đứng trước chữ i trong chuỗi hay không
  • Tìm kiếm chữ cái p trong chuỗi
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 8. Chương trình sau ra kết quả là gì?
  class ContinueDemo {

  public static void main(String[] args) {

  String searchMe = “peter piper picked a peck of pickled peppers”;

  int max = searchMe.length();

  int numPs = 0;

  for ( int i = 0; i < max; i++) {

  if (searchMe.charAt(i) != ‘p’)

  continue;

  numPs ++;

  }

  System.out.println(“Found “ + numPs + “ p’s in the string.”);

  }

  }
   1. Found 9 p’s in the string.
  • Found 8 p’s in the string.
  • Found 10 p’s in the string.
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 9. Chương trình sau ra kết quả là gì?
  class ContinueDemo {

  public static void main(String[] args) {

  String searchMe = “peter piper picked a peck of pickled pepers”;

  int max = searchMe.length();

  int numPs = 0;

  for ( int i = 0; i < max; i++) {

  if (searchMe.charAt(i) != ‘p’)

  continue;

  numPs ++;

  }

  System.out.println(“Found “ + numPs + “ p’s in the string.”);

  }

  }
  • Found 9 p’s in the string.
  • Found 8 p’s in the string.
  • Found 10 p’s in the string.
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 10. Phương thức nào của class String trả về index của chuỗi ký tự con xuất hiện đầu tiên trong chuỗi ký tự char ”
  • concat()
  • charAt()
  • indexOf()
  • Không có đáp án đúng.
Bạn cần cố gắng hơn 
Bạn trả lời khá đấy 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 10/11/2018 10:49
52 👨 729
0 Bình luận
Sắp xếp theo