Bài kiểm tra trắc nghiệm về JAVA P5

Bạn yêu thích lập trình Java và muốn tìm hiểu những kiến thức hữu ích để áp dụng vào công việc? Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Quản trị mạng đã sưu tầm và gửi đến bạn đọc seri bài trắc nghiệm về lập trình Java. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 1?
  switch (thu) {

  case 2:

  System.out.println(“Van, Toan”);

  break;

  case 3:

  System.out.println( “Hoa, Ly”);

  break;

  default:

  System.out.println( “Ngay nghi”);

  break;

  }
  • Van, Toan
  • Hoa, Ly
  • Ngay nghi
  • Không có đáp án 
 • Câu 2. Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 2?
  switch (thu) {

  case 2:

  System.out.println( “Van, Toan”);

  break;

  case 3:

  System.out.println( “Hoa, Ly”);

  break;

  default:

  System.out.println( “Ngay nghi”);

  break;

  }
  • Van, Toan
  • Hoa, Ly

   1. Ngay nghi
  • Không có đáp án đúng 
 • Câu 3. Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 3?
  switch (thu) {

  case 2:

  System.out.println( “Van, Toan”);

  break;

  case 3:

  System.out.println( “Hoa, Ly”);

  break;

  default:

  System.out.println( “Ngay nghi”);

  break;

  }
  • Van, Toan
  • Hoa, Ly
  • Ngay nghi
  • Không có đáp án đúng 
 • Câu 4. Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh trên in kết quả là bao nhiêu?
  enum mausac { DEN, LAM, LUC, TRANG };

  mausac color;

  char * t;

  switch (color) {

  case 0:

  t = “Mau trang”;

  break;

  case 1:

  t = “Mau den”;

  break;

  case 2:

  t = “Mau lam”;

  break;

  case 3:

  t = “Mau luc”;

  break;

  default:

  t = “Khong co trong danh sach mau”;

  break;

  }
  System.out.println( t );
  • Mau trang

  • Mau den

  • Mau luc
  • Không có màu trong danh sách 
 • Câu 5. Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh trên in kết quả là bao nhiêu?
  enum mausac { DEN = 3, LAM, LUC, TRANG };

  mausac color;

  char * t;

  switch (color) {

  case 0:

  t = “Mau trang”;

  break;

  case 1:

  t = “Mau den”;

  break;

  case 2:

  t = “Mau lam”;

  break;

  case 3:

  t = “Mau luc”;

  break;

  default:

  t = “Khong co trong danh sach mau”;

  break;

  }

  System.out.println( t );
  • Mau den
  • Mau lam
  • Mau trang
  • Mau luc
 • Câu 6. Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?
  int s = 0;

  for (int i = 0; i < 10; i++)

  s+=i;

  System.out.println( s );
  • 45
  • 0
  • 55
  • Không có kết quả nào đúng 
 • Câu 7. Khối lệnh này thực hiện nhiệm vụ gì?
  int[] mang = new int[10];

  int s = 0;

  int j = 0;

  for ( int i : mang) {

  i = ++j;

  s += i;

  }

  System.out.println(“S = “+ s);
  • Nhập dữ liệu cho mảng nguyên.
  • Tính tổng mảng nguyên.
  • Nhập dữ liệu và tính tổng mảng nguyên.
  • Tất cả đều sai

 • Câu 8. Khi thực hiện khối lệnh trong hình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?
  int[] mang = new int[10];

  int s = 0;

  int j = 0;

  for ( int i : mang) {

  i = ++j;

  s += i;

  }

  System.out.println(“S = “+ s);
   1. S=40
   1. S=50
  • S=55
  • S=45

 • Câu 9. Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?
  int[] mang = new int[10];

  int s;

  int j = 0;

  for ( int i : mang) {

  s = 0;

  i = ++j;

  s += i;

  }

  System.out.println(“S = “+ s);
  • Lệnh sai
  • S=10
   1. S=45
   1. S=55
 • Câu 10. Khi thực hiện khối lệnh sẽ cho kết quả là bao nhiêu?
  int i=0;

  do {

  i += 1;

  } while (i == 0);

  System.out.println(“i = “ + i);
  • i = 0
  • i = 1
  • i = 2
  • Tất cả đều sai 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá lắm 
Bạn trả lời rất tuyệt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 10/11/2018 10:50
51 👨 1.348
0 Bình luận
Sắp xếp theo