Trắc nghiệm về Quản trị mạng Linux có đáp án P4

Mời bạn đọc tham gia thử sức với những câu hỏi trắc nghiệm với chủ đề Linux sau đây của Quản trị mạng. Sẽ có 10 câu hỏi, mỗi câu gồm 4 đáp án, hãy lựa chọn đáp án chính xác nhất nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Linux dựa trên nền tảng của hệ điều hành…
  • MS DOS
   1. WINDOW XP
  • UNIX
  • WINDOW SERVER 2003
 • Câu 2. Dấu đợi lệnh…. cho người dùng không phải là quản trị
   1. #
  • $
  • %
  • &
 • Câu 3. Lệnh nào sau đây dùng để chuyển sang người dùng khác
  • #man

  • #hostName
  • #su
  • #lilo
 • Câu 4. Mỗi thiết bị trong Linux là một tập tin lưu trong thư mục…
  • /etc
   1. /mnt
   1. /home
   1. /dev
 • Câu 5. Quota được dùng để…
   1. Hiển thị việc sử dụng không gian lưu trữ
  • Giới hạn không gian lưu trữ
  • A và B đều đúng 
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 6. Khi áp dụng Quota cho thư mục nào thì thư mục đó phải là một …
  • Partition
  • Group
  • User
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 7. Phương thức tạo nhiều địa chỉ IP trên card mạng được gọi là…
  • IP alias
  • IP config
  • IP add
  • IP address
 • Câu 8. Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải thực hiện theo lệnh nào sau đây:
  • copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
  • cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
  • cp /tmp/hello /tmp/hello
  • cp /tep/hello.txt /hello
 • Câu 9. Dòng lệnh gì sẽ cho phép một quản trị viên thêm số điện thoại của người dùng hiện vào hệ thống như là một bình luận?
  • echo bsmith:x:502:502:555-1234:/home/chris:/bin/bash> /etc/passwd
  • usermod –c 555-1234 bsmith
  • modinfo –u bsmith 555.1234
  • useradd –u bsmith –c 555-1234
 • Câu 10. Dấu đợi lệnh… cho người dùng quản trị
  • #
  • $
  • %
  • &
Cần cố gắng nhiều hơn nữa 
Khá đấy!
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 30/10/2018 16:29
51 👨 1.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo