Trắc nghiệm về bảo mật cơ sở dữ liệu P13

Mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình về cơ sở dữ liệu thông qua những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng. Hy vọng với những câu hỏi thú vị này sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Hãy chọn đúng các công việc cần làm khi muốn tạo hồ sơ
  • Xác định chủ thể cần quản lí, cấu trúc hồ sơ và thu thập thông tin, lưu trữ lại
  • Xác định các thông tin cần thiết, số lượng chủ thể cần quản lí
  • Tìm hiểu từng đối tượng cần quản lí, lưu trữ lại mọi thông tin cần thiết
  • Làm theo kinh nghiệm của người quản lí
 • Câu 2. Khi ta sắp xếp các hồ sơ theo một trình tự nào đó thì công việc này thuộc vào nhóm công việc gì?
  • Cập nhật hồ sơ
  • Tạo hồ sơ
  • Khai thác hồ sơ
  • Một công việc khác nào đó
 • Câu 3. Trong cơ sở dữ liệu quản lí học sinh, khi một học sinh chuyển qua trường khác thì ta cần làm thao tác nào?
  • Khai thác hồ sơ
  • Cập nhật hồ sơ
  • Một công việc khác các việc kia
  • Tạo hồ sơ
 • Câu 4. Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là gì?
  • Tạo ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho nhiều người cùng sử dụng
  • Làm cho công việc của người quản lí được thuận lợi hơn
  • Nhằm giúp người thiết kế tạo hồ sơ có thể sử dụng được lâu dài
  • Phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm
 • Câu 5. Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các …(1)… có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các …(2)… để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.
  • (1): dữ liệu; (2): thiết bị nhớ
  • (1): thông tin; (2): đĩa cứng dung lượng lớn
  • (1): chủ thể; (2): máy tính có nối mạng
  • (1): chương trình; (2): máy chủ
 • Câu 6. Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là?
  • Cơ sở dữ liệu
  • Hệ cơ sở dữ liệu
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • Phần mềm hệ thống
 • Câu 7. Người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một …(1)… cùng với …(2)… quản trị và khai thác CSDL nào đó.
  • (1): bộ quản lí dữ liệu; (2): bộ xử lí trúy vấn
  • (1): hệ quản trị cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí tệp
  • (1): cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí dữ liệu
  • (1): cơ sở dữ liệu; (2): hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Câu 8. Hãy chọn đúng tên các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu, có các mức là:
  • Vật lí, lí thuyết, khung nhìn
  • Khung nhìn, vật lí, khái niệm
  • Khái niệm, khung hình, vật lí
  • Chi tiết, khái niệm, quản trị
 • Câu 9. Đối với người dùng thì CSDL được thể hiện ở mức nào?
  • Khung nhìn
  • Khái niệm
  • Vật lí
  • Quản trị
 • Câu 10. Đối với người quản trị hệ CSDL thì CSDL được thể hiện ở mức nào?
  • Lí thuyết
  • Vật lí
  • Khái niệm
  • Khung hình
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy chứ 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 16/11/2018 17:03
31 👨 194