Trắc nghiệm Microsoft Excel P6

Tổng hợp những câu trắc nghiệm về chủ đề excel, mời bạn đọc tham gia thử sức kiến thức của mình cùng những câu hỏi thú vị dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong khi làm việc với Microsoft Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
  • Dấu chấm hỏi (?)
  • Dấu bằng (=)
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu đôla ($)
 • Câu 2. Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MAX(7, 5, 2, 9, 3, 1,-7) có kết quả là:
  • -7
  • 7
  • 9
  • 1
 • Câu 3. Trong Microsoft Excel, câu lệnh =SQRT(196) có kết quả là:
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Câu 4. Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MIN(6, 5,- 1, 2, 10, -4, 3, 1, -8) có kết quả là:
  • 1
  • -1
  • -8
  • 10
 • Câu 5. Trong Microsoft Excel, tại ô D5 có công thức =$B2 + C$3, khi sao chép sang ô D6 thì ô D6 có công thức là:
  • =$B2 + C$3
  • =$B3 + C$3
  • =$B3 + C$4
  • =$B3 + D$3
 • Câu 6. Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị chuỗi TINHOC. Tại ô B2 có công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả:
  • Tinhoc
  • 3
  • TIN
  • HOC
 • Câu 7. Microsoft Excel để lưu nội dung ta thực hiện:
  • File -> New
  • File -> Close
  • File -> Save
  • File -> Open
 • Câu 8. Trong Microsoft Excel, câu lệnh =SUM(7, 5, -3, 2, 9, -4) có kết quả là:
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
 • Câu 9. Trong bảng tính Microsoft Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:
  • E7*F7/100
  • B6*C6/100
  • E6*F6/100
  • E2*C2/100
 • Câu 10. Trong Microsoft Excel các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
  • $B1:$D10
  • B$1:D$10
  • B$1$:D$10$
  • $B$1: $D$10
Tệ quá!
Khá hơn đấy 
Xuất sắc!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 24/10/2018 08:35
3,33 👨 1.162
0 Bình luận
Sắp xếp theo