Thiết lập nhận thực Wi-Fi trong Windows Server 2008 – Phần 2

Quản trị mạng – Phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cấu hình chức năng RADIUS trong Windows Server 2008, giới thiệu cách cấu hình các điểm truy cập không dây và cách cấu hình các máy khách.

Trong phần một của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn lý do tại sao các doanh nghiệp nên sử dụng chế độ Enterprise của Wi-Fi Protected Access (WPA hoặc WPA2) thay vì sử dụng chế độ Personal (PSK). Chúng ta cũng biết rằng nhận thực 802.1X trong chế độ Enterprise yêu cầu máy chủ RADIUS và đây là mọt thành phần có sẵn trong Windows Server.

Chúng ta đã cài đặt và cấu hình Certificate Services trong Windows Server 2008. Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn cách cài đặt và cấu hình Network Policy and Access Services. Sau đó sẽ thiết lập các bộ điều khiển và các điểm truy cập không dây với các thiết lập mã hóa và RADIUS. Tiếp đến chúng ta sẽ cấu hình các máy khách và thực hiện kết nối.

Cài đặt Network Policy and Access Services Role

Trong các phiên bản Windows Server trước, chức năng RADIUS được cung cấp bởi dịch vụ nhận thực Internet (Internet Authenticate Service, được viết tắt là IAS). Tuy nhiên bắt đầu từ Windows Server 2008, nó được cung cấp bởi Network Policy and Access Services. Thành phần này gồm có các dịch vụ IAS trước cùng với tính năng NAP mới.

Trong cửa sổ Initial Configuration Tasks, bạn tìm và kích Add roles. Nếu bạn đã đóng hoặc đã ẩn cửa sổ đó, hãy kích Start> Server Manager, chọn Roles và kích Add Roles.

Chọn Network Policy and Access Services (xem trong hình 1) và kích Next.


Hình 1: Cài đặt Network Policy and Access Services role

Xem lại hướng dẫn và kích Next.

Chọn các mục được liệt kê dưới đây (xem hình 2):

 • Network Policy Server
 • Routing and Remote Access Servers
 • Remote Access Services
 • Routing

Hình 2: Chọn cài đặt bốn tùy chọn đầu tiên

Kích Next, sau đó kích Install và đợi cho quá trình cài đặt hoàn tất rồi kích Close.

Lúc này bạn có thể bắt đầu việc cấu hình NPS với chức năng RADIUS: kích Start, đánh nps.msc và nhấn Enter.

Với tùy chọn Standard Configuration, chọn RADIUS server for 802.1X Wireless or Wired Connections(xem hình 3) từ menu sổ xuống.


Hình 3: Chọn RADIUS server for 802.1X

Kích Configure 802.1X.

Với Type of 802.1X connections, chọn Secure Wireless Connections (xem trong hình 4) và kích Next.


Hình 4: Chọn bảo mật các kết nối không dây

Với mỗi bộ điều khiển hoặc điểm truy cập không dây, kích Add để tạo một entry máy khách RADIUS mới. Nhưng những gì thể hiện trong hình 5, bạn sẽ phải chỉ định tên, đây là thứ giúp bạn dễ phân biệt, địa chỉ IP hoặc DNS và bí mật chia sẻ Shared Secret.


Hình 5: Nhập vào các thông tin chi tiết cho bộ điều khiển hay điểm truy cập không dây của bạn

Các bí mật này rất quan trọng cho việc nhận thực và mã hóa. Hãy nhập vào các chi tiết phức tạp và có độ dài nhất định, giống như mật khẩu. Chúng cần phải mang tính duy nhất đối với mỗi bộ điều khiển hay AP không dây. Sau đó bạn cần phải nhập các bí mật chia sẻ Shared Secret như vậy vào các bộ điều khiển hay AP tương ứng. Nhớ giữ bí mật chúng, lưu chúng vào một nơi nào đó an toàn.

Về phương pháp nhận thực, Authentication Method, chọn Microsoft Protected EAP (PEAP) vì chúng ta đang sử dụng PEAP.

Kích nút Configure…, chọn chứng chỉ mà bạn đã tạo trước, kích OK.

Trong cửa sổ Specify User Groups (xem hình 6), kích Add.


Hình 6: Bổ sung các nhóm người dùng mà bạn muốn họ có thể kết nối

Trong các hộp thoại Select Group, nhập vào các nhóm, kích Advanced để tìm kiếm các nhóm có sẵn. Nếu chưa tạo các nhóm bổ sung, bạn hãy chọn Domain Users để cho phép người dùng và Domain Computers cho nhận thực máy nếu các bộ điều khiển hay AP của bạn hỗ trợ nó. Nếu nhận được thông báo lỗi rằng miền đó không tồn tại, bạn hãy khởi động lại máy chủ Active Directory Domain Services và thực hiện lại lần nữa.

Khi đã thêm các nhóm mong muốn, kích Next để tiếp tục.

Trong cửa sổ Configure a VLAN (xem hình 7), nếu mạng của bạn (switch và các bộ điều khiển hay AP) hỗ trợ VLAN và bạn đã cấu hình chúng, khi đó hãy kích Configure… để thiết lập chức năng VLAN.


Hình 7: Kích nút Configure để định nghĩa các thiết lập VLAN

Giờ đây bạn đã thực hiện xong việc cấu hình VLAN, hãy kích Next.

Xem lại các thiết lập và kích Finish.

Cấu hình các bộ điều khiển hoặc AP không dây

Giờ là lúc chúng ta thực hiện cấu hình các bộ điều khiển hay các điểm truy cập không đây. Đầu tiên, hãy triệu gọi giao diện web bằng cách nhập địa chỉ IP của chúng vào trình duyệt. Sau đó điều hướng đến các thiết lập không dây.

Chọn -Enterprise hoặc WPA2-Enteprise. Về kiểu mã hóa, chọn TKIP if using WPAorAES if using WPA2. Sau đó nhập vào địa chỉ IP cho máy chủ RADIUS, đây là máy Windows Sever mà bạn thiết lập. Tiếp đến, nhập vào các bí mật chia sẻ mà bạn đã tạo trước đó cho bộ điều khiển và AP. Sau đó lưu lại các thiết lập.

Cài đặt chứng chỉ CA tên máy khách

Trong phần 1, bạn đã tạo chứng chỉ máy chủ và Certificate Authority (CA) cho riêng mình. Vì vậy bạn cần cài đặt CA vào các máy khách của mình. Bằng cách này, máy khách có thể hợp lệ hóa máy chủ trước khi thực hiện nhận thực.

Nếu đang điều hành một mạng miền bằng Active Directory, bạn cần triển khai chứng chỉ này với Group Policy. Mặc dù vậy, cũng có thể tự mình thực hiện việc cài đặt nó, đây là những gì chúng ta sẽ thảo luận.

Để xem và quản lý các chứng chỉ trong Windows Server 2008, triệu gọi Certificate Manager. Nếu bạn đã lưu MMC đó vào desktop của mình trong phần 1, hãy mở nó. Bằng không hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Kích Start, đánh MMC và nhấn Enter.
 2. Trên cửa sổ MMC, kích File>Add/Remove Snap-in.
 3. Chọn Certificates và kích Add.
 4. Chọn Computer account và kích Next.
 5. Chọn Local computer, kích Finish, sau đó kích OK.

Mẹo: Bạn nên lưu MMC này ra desktop của mình để dễ truy cập sau này: kích File>Save.

Mở rộng Certificates (Local Computer Account), mở Personal, kích Certificates.

Như những gì thể hiện trong hình 8, kích phải vào chứng chỉ có tận cùng là CA, sau đó chọn All Tasks, Export…. Sau đó thực hiện theo wizard để export. Khi được nhắc nhở, không export khóa riêng mà sử dụng định dạng DER. Bạn nên export vào ổ USB để có thể mang đến các máy khách khác một cách dễ dàng.


Hình 8: Export chứng chỉ CA để cài đặt vào các máy khách

Lúc này trên các máy khách, kích đúp chứng chỉ và kích nút Install Certificate (hình 9). Sử dụng wizard để import nó vào kho chứa Trusted Root Certificate Authorities.


Hình 9: Cài đặt chứng chỉ CA vào máy khách

Cấu hình các thiết lập mạng trên máy khách

Bạn có thể cấu hình các thiết lập mạng. Giống như việc cài đặt chứng chỉ, bạn có thể đẩy các thiết lập mạng cho các máy khách bằng Group Policy nếu đang điều hành một mạng miền bằng Active Directory. Mặc dù vậy bạn vẫn có thể cấu hình một cách thủ công các máy khách, giống như cách được thảo luận với Windows XP, Vista và 7 dưới đây.

Đầu tiên, tạo một network profile hoặc entry mạng ưa thích. Với Security Type chọn WPA-Enterprise hoặc WPA2-Enteprise. Với Encryption Type, chọn TKIP if using WPA hoặc AES if using WPA2.

Mở network profile và chọn tab Security (trong Vista & 7) hoặc tab Authentication (trong XP). Trong XP, tích tùy chọn Enable IEEE 802.1x authentication for this network.

Với Network Authentication method (trong Vista & 7, như thể hiện trong hình 10) hoặc EAP Type (trong XP), chọn Protected EAP (PEAP). Trong XP, cũng hủy chọn cả hai hộp kiểm dưới cùng của cửa sổ.


Hình 10: Chọn PEAP làm phương pháp nhận thực

Chỉ trong Windows 7, kích nút Advanced Settings trong tab Security. Sau đó trên cửa sổ Advanced Settings, tích tùy chọn Specify authentication mode, chọn User Authentication, và kích OK để trở về tab Security.

Kích Settings (trong Vista & 7) hoặc nút Properties (trong XP).
Sau đó trong hộp thoại Protected EAP Properties, thực hiện theo các bước sau (hình 11 thể hiện một ví dụ):

 • Tích vào hộp đầu tiên, Validate server certificate.
 • Tích hộp chọn thứ hai, Connect to these servers, và nhập vào tên đầy đủ của máy chủ. Nếu cần, tìm nó trên Windows Server bằng cách kích Start > Server Manager.
 • Trong hộp danh sách Trusted Root Certification Authorities, chọn chứng chỉ CA mà bạn vừa nhập.
 • Chọn Secured password (EAP-MSCHAP v2) làm phương pháp nhận thực.


Hình 11: Cấu hình các thuộc tính PEAP

 • Kích nút Configure. Nếu bạn điều hành một mạng miền bằng Active Directory, nên tích tùy chọn này. Ngược lại, hãy hủy chọn nó để người dùng có thể nhập vào username và password của họ và sau đó kết nối với mạng.

Cuối cùng, kích OK trên các cửa sổ để lưu thiết lập.

Kết nối và đăng nhập!

Giờ đây bạn đã cấu hình được máy chủ, các AP và có thể thực hiện kết nối.

Trên máy khách, chọn mạng từ danh sách các mạng không dây có sẵn. Trừ khi bạn đã kích hoạt chế độ máy khách tự động sử dụng đăng nhập Windows của nó, bằng không bạn sẽ được nhắc nhở nhập vào các chứng chỉ đăng nhập, như hình 12. Sử dụng tài khoản trên Windows Server nằm trong nhóm đã cấu hình trước trong phần Network Policy and Access Services. Nếu chọn nhóm Domain Users, tài khoản Administrator cần được cho phép mặc định.


Hình 12: Cửa sổ đăng nhập

Kết luận

Giờ đây bạn đã có một mạng mã hóa Enterprise và nhận thực 802.1X, để có được điều đó, chúng ta cần phải thực sự cảm ơn Windows Server 2008 với chức năng RADIUS đi kèm. Trong bài chúng tôi đã giới thiệu được cho các bạn cách thiết lập máy chủ, các AP, máy khách cho nhận thực PEAP. Người dùng giờ đây đã có thể đăng nhập bằng các tài khoản của họ.

Để quản lý các thiết lập máy chủ RADIUS, chẳng hạn như việc add hoặc remove các AP, sử dụng tiện ích Network Policy Server: kích Start>All Programs> Administrative Tools>Network Policy Server.

Thứ Năm, 20/09/2018 09:23
51 👨 15.848
0 Bình luận
Sắp xếp theo