Tạo đối tượng với PowerShell trong Server 2008

Quản Trị Mạng - Trong hệ điều hành dành cho máy chủ Windows Server 2008, Microsoft đã tích hợp một công cụ mới Windows PowerShell giúp cung cấp một môi trường lệnh hướng đối tượng mới hỗ trợ cho người dùng trong việc quản lý phiên bản hệ điều hành này. PowerShell là tiện ích quản lý chính trong một số sản phẩm khác của Microsoft gồm Exchange 2007 và SQL Server 2008.

Microsoft còn cho phép người dùng Windows Server 2003 và Windows XP tải PowerShell. PowerShell mang lại nhiều tính năng bổ sung trong quá trình tự động hóa và quản lý bằng dòng lệnh đối với Active Directory. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp sử dụng PowerShell để quản lý các đối tượng của Active Directory. Người dùng có thể sử dụng các tập lệnh đơn giản hay những câu lệnh tương tác để thêm, sửa và xóa các đối tượng người dùng, nhóm người dùng và máy tính trong Active Directory. PowerShell giúp công việc quản trị đơn giản hơn rất nhiều khi thao tác với các đối tượng này.

Cài PowerShell cho Windows Server 2008

Trước khi có thể sử dụng Windows PowerShell, bạn cần phải cài đặt nó vào hệ thống. Bạn chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau:
  1. Mở Server Manager của Windows Server 2008.
  2. Lựa chọn node Features.
  3. Nhấn nút Add feature.
  4. Trong node Feature, di chuyển xuống phía dưới rồi lựa chọn Windows PowerShell.
  5. Sau đó nhấn nút Next rồi nhấn tiếp nút Install.
Tạo một đối tượng người dùng với Windows PowerShell

Sau khi PowerShell đã được cài đặt thành công, mở tiện ích dòng lệnh của PowerShell bằng cách nhập powershell.exe vào dòng lệnh hay lựa chọn file chạy trong menu Start. Khi tiện ích lệnh mở ra, dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị C:\ PS>.

Lưu ý: Windows PowerShell không tích hợp một nhóm công cụ riêng trong phiên bản này hỗ trợ cho quá trình làm việc với Active Directory. Phiên bản PowerShell 1.0 sử dụng một bộ cấp phát để truy cập vào Active Directory và tạo đối tượng.

Trong Windows PowerShell người dùng có thể khởi tạo nhiều biến để tăng tốc quá trình xử lý mục và cho phép sử dụng lại các đoạn văn bản khi chạy một tập lệnh. Để tạo một biến, người dùng chỉ cần nhập tên của biến và gán một kí tự $. Ví dụ, $variable sẽ tạo một biến có tên variable.

Để tạo một đối tượng người dùng trong Active Directory bạn cần thực hiện các thao tác sau:

  1. Kết nối tới đối tượng lưu trữ trong Active Directory nơi muốn tạo đối tượng người dùng.
  2. Sử dụng phương pháp Create của đối tượng lưu trữ để bổ sung người dùng.
  3. Chỉ định loại đối tượng và cung cấp tên cho đối tượng.
  4. Cài đặt những thuộc tính cần thiết của đối tượng với hàm Put của đối tượng mới tạo.
  5. Xác nhận những thay đổi và đối tượng mới cho Active Directory.
Ví dụ, tạo một đối tượng người dùng cho người dùng mới có tên Xian trong Accounting Users Organization Unit bạn thực hiện các thao tác sau:

Tại dấu nhắc lệnh của PowerShell, nhập lệnh sau:
$objTargetOU = [ADSI]"LDAP://OU=Accounting Users,DC=quantrimang,DC=com"
$objUser=$objTargetOU.Create("user", "CN=Xian")
$objUser.Put("sAMAccountname","xian")
$objUser.setinfo()
[ADSI] cho biết biến này sẽ sử dụng bộ cấp phát Active Directory Services Interface (ADSI) để kết nối tới đối tượng Accounting Users Organization Unit trong miền quantrimang.com. Bộ cấp phát này cần được sử dụng vì phiên bản hiện thời của Windows PowerShell không tích hợp hỗ trợ cơ bản cho Active Directory.

Khi chỉ định một thuộc tính cho đối tượng đã tạo, người dùng sẽ phải sử dụng hàm Put của đối tượng đó rồi gán thuộc tính và giá trị của nó. Người dùng có thể lặp lại những bước này khi đối tượng này đã được tạo để bổ sung một số thuộc tính khác. Để chuyển chúng tới Active Directory bạn phải sử dụng hàm setinfo() cho đối tượng đó.

Đặt mật khẩu

Bạn không thể sử dụng hàm Put để đặt mật khẩu cho đối tượng, thay vào đó sẽ phải sử dụng hàm SetPassword. Trong Windows Server 2008, những đối tượng bảo mật quan trọng bị tắt bỏ theo mặc định, để gọi lại những đối tượng này sử dụng lệnh sau:
$objUser.pbase.invokeset(”AccountDisabled”, false)
Lệnh này sẽ cài đặt giá trị của Disabled thành False.

Lưu ý khi sử dụng lại code trong tập lệnh

1. Để thao tác với Windows PowerShell, bạn cần cài đặt nó trên mỗi hệ thống sẽ được sử dụng.

2. Khả năng chạy những tập lệnh trong Windows PowerShell được hủy theo mặc định. Để kích hoạt lại nhập lệnh sau vào dấu nhắc lệnh của PowerShell:
Set-ExecutionPolicy remotesigned
3. Khi sử dụng các tập lệnh trong Windows PowerShell, bạn cần chú ý chỉ định đường dẫn. Đối với những thư mục cục bộ bạn có thể sử dụng một ký hiệu “.\”.

Kết luận

Chúng ta vừa tìm hiểu phương pháp tạo mới một đối tượng trong Active Directory của Windows Server 2008. Ngoài khả năng này Windows PowerShell còn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nữa, để tìm hiểu thêm một số tính năng của PowerShell bạn hãy click vào đây.
Thứ Tư, 07/10/2009 10:37
31 👨 1.301
0 Bình luận
Sắp xếp theo