Sử dụng DPKG để cài đặt OpenVZ trên Debian

Quản Trị Mạng - Đối với việc sử dụng gói ứng dụng quản lý DPKG để cài đặt OpenVZ, tất cả những gì bạn cần là tải các gói thành phần OpenVZ và để DPKG làm nốt phần việc còn lại.

Truy cập vào địa chỉ sau và tiến hành tải phiên bản kernel revision mới nhất, sao cho phù hợp với distro DEBIAN cụ thể của bạn. Ở bài viết này sử dụng: linux-image-2.6.18-openvz-k7_028.18.1-2.6.18-12-1_i386.deb

Tiếp theo, truy cập vào đường dẫn sau và tải các gói sau về: vzctl, vzprocps, vzquota. Và mẫu bộ nhớ đệm OS từ thư mục vzctl-ostemplate, ở đây chọn DEBIAN 5.0:

vzctl-ostmpl-debian-5.0-i386-minimal_20090121_i386.deb

Mở ứng dụng Terminal, đăng nhập bằng tài khoản root (sử dụng SU hoặc SUDO). Tạo thư mục /vz:

mkdir /vz

Copy hoặc di chuyển những file vừa tải về tới thư mục /vz này, ở đây là:

mv /home/maxhavoc/*.deb /vz

Tiếp theo cài đặt OpenVZ:

dpkg -i *.deb

Sau khi thực hiện câu lệnh trên, những gì bạn nhìn thấy sẽ có dạng như sau:

Selecting previously deselected package vzctl.
(Reading database ... 84346 files and directories currently installed.)
Unpacking vzctl (from vzctl_3.0.23-1dso1~etch0_i386.deb) ...
Add a symbolic link from /var/lib/vz to /vz/, for compatibility to OpenVZ
Selecting previously deselected package vzctl-ostmpl-debian-5.0-i386-minimal.
Unpacking vzctl-ostmpl-debian-5.0-i386-minimal (from vzctl-ostmpl-debian-5.0-i386-minimal_20090121_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package vzprocps.
Unpacking vzprocps (from vzprocps_2.0.11-1dso2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package vzquota.
Unpacking vzquota (from vzquota_3.0.12-1dso1~etch0_i386.deb) ...
Setting up vzprocps (2.0.11-1dso2) ...
Setting up vzquota (3.0.12-1dso1~etch0) ...
Setting up vzctl (3.0.23-1dso1~etch0) ...
Starting OpenVZ: ..done
Bringing up interface venet0: ..done
Configuring interface venet0: ..done
Set secure permissions to /var/lib/vz

Setting up vzctl-ostmpl-debian-5.0-i386-minimal (20090121) ...

Chờ quá trình kết thúc, và bạn đã hoàn tất việc cài đặt OpenVZ. Không cần thiết phải thêm thông tin thiết lập vào bên trong sysctl.conf, vì bước này đã được làm ở bên trên. Chỉ việc khởi động lại hệ thống, và bắt đầu tạo, sử dụng VPS của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 01/06/2010 08:20
31 👨 898
0 Bình luận
Sắp xếp theo