Sao lưu Windows 7 mỗi ngày

Windows 7 mặc định được thiết lập tự động tạo ra một cột mốc sao lưu hệ thống (restore point) mỗi 7 ngày nếu trong thời gian này chưa có một restore point nào được khởi tạo.

Sao lưu Windows 7 mỗi ngày
Hình 1: Bạn sử dụng công cụ Task Scheduler để "ép" Windows 7 tạo restore point mỗi ngày.

Khi bạn cài đặt các bản cập nhật Windows Updates, hầu hết (không phải tất cả) sẽ tạo ra một restore point như một phần bắt buộc của tiến trình cài đặt. Nhiều ứng dụng của hãng thứ 3 mà người dùng cài vào máy tính cũng tạo ra một restore point để đề phòng bất trắc.

Người dùng chuyên nghiệp dễ dàng nhận ra rằng Windows System Restore không phải thay thế cho công việc sao lưu định kỳ hệ thống, và "system restore" chỉ đơn giản là các tập tin hệ thống được sao lưu lại, chứ không phải các tập tin dữ liệu của người dùng.

Do đó, nếu bạn muốn Windows mỗi ngày tạo restore point, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

1. Bạn chép đoạn mã sau vào một tập tin văn bản, sau đó lưu lại với tên SR.vbs.

'"""""""""""""""""""""""""
'Create a Daily System Restore point
'"""""""""""""""""""""""""

If WScript.Arguments.Count = 0 Then
Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
oShell.ShellExecute "wscript.exe", """" & WScript.ScriptFullName & """ Run", , "runas", 1
Else
Set oWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
swinmgmts = "winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore"
GetObject(swinmgmts).CreateRestorePoint "Automatic Restore Point", 0, 100
End If

2. Đặt tập tin này trong thư mục C:\Users\your user name\, với "username" là tên đăng nhập hệ thống.

3. Trong Task Scheduler, nhấn Create a Basic Task, đặt 1 cái tên (ví dụ như Auto System Restore)

4. Nhấn Next. Chọn Daily ở hộp thoại tiếp theo.

5. Nhấn Next. Chọn thời điểm cũng như thay đổi lịch làm việc của nhiệm vụ sao lưu.

6. Nhấn Next, và đánh dấu tùy chọn "start a program".

7. Nhấn Next. Bên dưới mục Program/script, chuyển đến thư mục \Windows\System32 và chọn tập tin tên wscript.exe.

8. Trong hộp thoại Add arguments, nhập vào đường dẫn đến tập tin SR.vbs vừa tạo ở trên (chẳng hạn như ví dụ này là C:\Users\Arie\SR.vbs)

9. Nhấn Next, sau đó đánh dấu hộp thoại Open the Properties dialog for this task when I click Finish. Tiếp đến, nhấn Finish để kết thúc.

10. Ở thẻ General, đánh dấu 2 tùy chọn là Run whether user is logged on or notRun with highest privileges.

11. Ở thẻ Settings, chọn Run this task as soon as possible after a scheduled start is missed.

12. Nhấn OK. Bạn sẽ được yêu cầu nhập vào tài khoản quản trị.

Thứ Tư, 13/07/2011 09:39
31 👨 1.763
0 Bình luận
Sắp xếp theo