Trắc nghiệm về mạng máy tính có đáp án P9

Mạng máy tính là nhóm thiết bị máy tính được kết nối với nhau thông qua cáp xoắn, sóng điện từ... để chia sẻ dữ liệu cho nhau. Ngày nay mạng máy tính ngày được sử dụng rộng rãi. Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này thông qua những câu hỏi trắc nghiệm.

Xem thêm:

 • Câu 1. Có một mạng sử dụng địa chỉ Class B, bạn muốn chia mạng con với mỗi Subnet có tối đa là 500 host, như vậy phải dùng Subnet Mask:
  • 11111111.11111111.11111110.00000000
  • 11111111.11111111.11111111.00000000
  • 11111111.11111111.11111100.00000000
  • 11111111.11111111.11111111.11000000
 • Câu 2. Một nút mạng có thông số về địa chỉ IP như sau: 194.12.2.179/255.255.255.240. Xác định số hiệu của Subnet mà host này thuộc vào và host number của nút mạng:
  • Subnet 11110000\2 , host number 179
  • Subnet 01010101\2 , hostnumber 12
  • Subnet 10110000/ 2, host number 3 
  • Subnet 11110000\2 , host number 11
  (240 = 11110000/2, mượn 4 bit, số gia là 16, địa chỉ mạng của IP là 176 = 10110000/2 , địa chỉ host là 179 – 176 = 3)
 • Câu 3. Một network có địa chỉ thuộc Class B và sử dụng Subnet Mask là 255.255.252.0, như vậy có thể chia thành bao nhiêu Subnet?
  • 16
  • 32
  • 64
  • 128
 • Câu 4. Một network có địa chỉ thuộc Class C và sử dụng Subnet Mask là 255.255.255.252. Hỏi có bao nhiêu host trên một Subnet?
  • 6
  • 2
  • 4
  • Subnet Mask không hợp lệ
 • Câu 5. Chức năng chính của tầng Presentation là:
  • Sửa lỗi
  • Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp
  • Đánh số thứ tự các gói dữ liệu
  • Kiểm soát luồng dữ liệu
 • Câu 6. Cho một host có địa chỉ IP là 217.65.82.153, Subnet Mask là 255.255.255.248. Hãy chỉ ra nút mạng thuộc cùng Subnet với nút này: 248 = 11111000\2
  • 217.65.82.156
  • 217.65.82.151
  • 217.65.82.152
  • 217.65.82.160
 • Câu 7. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
  • 255.255.224.0
  • 255.0.0.255
  • 255.255.240.0
  • 255.255.255.224
 • Câu 8. Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
  • 255.255.224.0
  • 255.0.0.224
  • 255.224.255.0
  • 255.255.255.224
 • Câu 9. Một mạng lớp C cần chia thành 2 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
  • 255.255.224.0
  • 255.0.0.255
  • 255.255.255.192
  • 255.255.255.224
 • Câu 10. Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
  • 255.255.254.0
  • 255.0.0.255
  • 255.255.255.240
  • 255.255.255.192
Bạn có thể làm tốt hơn thế 
Có tiến bộ hơn rồi 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 27/10/2018 11:30
43 👨 25.414
0 Bình luận
Sắp xếp theo