Trắc nghiệm về kiến trúc máy tính P6

Kiến trúc máy tính là thiết kế khái niệm và cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính. Dưới đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về chủ đề này qua những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1: Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi DS:DI thực hiện nhiệm vụ gì?
  • Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đích
  • Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đích
  • Trỏ đến địa chỉ OFFSET của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
  • Trỏ đến địa chỉ OFFSET của đoạn dữ liệu
 • Câu 2: Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi DS:SI thực hiện nhiệm vụ gì?
  • Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồn
  • Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đích
  • Trỏ đến địa chỉ OFFSET của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
  • Trỏ đến địa chỉ OFFSET của đoạn dữ liệu
 • Câu 3: Chức năng của khối A.L.U trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:
  • Thực hiện việc giải mã lệnh
  • Thực hiện các phép tính LOGIC và TOÁN HỌC
  • Thực hiện việc đếm lệnh
  • Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh
 • Câu 4: Chức năng của khối I.D trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:
  • Thực hiện việc đếm lệnh
  • Thực hiện các phép tính LOGIC và SỐ HỌC.
  • Thực hiện việc giải mã lệnh
  • Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh
 • Câu 5: Chức năng của khối EU trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:
  • Thực hiện các lệnh đã giải mã
  • Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ
  • Thực hiện các phép tính LOGIC
  • Thực hiện các phép tính SỐ HỌC
 • Câu 6: Chức năng của khối CU trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:
  • Thực hiện các phép tính SỐ HỌC
  • Thực hiện các phép tính LOGIC
  • Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớ
  • Thực hiện việc điều khiển đọc lệnh và dữ liệu
 • Câu 7: Nhóm thanh ghi nào có chức năng chỉ đoạn trong số các nhóm sau:
  • SI, DI, IP
  • CS, DS, ES, SS
  • AX, BX, CX, DX
  • SP, BP, FLAGS
 • Câu 8: Nhóm thanh ghi nào có chức năng chung trong số các nhóm sau:
  • CS, DS, ES, SS
  • SI, DI, IP
  • AX, BX, CX, DX
  • SP, BP, FLAGS
 • Câu 9: Tín hiệu RD/WR trong BUS điều khiển của CPU có chức năng:
  • Điều khiển việc đọc/ghi dữ liệu
  • Điều khiển việc giải mã dữ liệu
  • Điều khiển việc đếm lệnh
  • Điều khiển việc treo CPU
 • Câu 10: Một ô nhớ trong quá tình xử lý dữ liệu được quan niệm có kích cỡ:
  • 8 bits
  • 16 bits
  • 20 bits
  • 24 bits
Bạn có thể làm tốt hơn 
Kết quả cũng khá đấy chứ 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 23/10/2018 10:52
3,52 👨 5.772
0 Bình luận
Sắp xếp theo