Kiểm tra kiến thức mô hình OSI

Bài test này sẽ có nội dung xoay quanh các vấn đề về kiến thức mô hình OSI. Bạn chỉ cần chọn câu trả lời nào cho là đúng nhất và xem kết quả...

Nếu không muốn làm bài test dưới dạng chữ, bạn kéo xuống cuối để làm test bằng cách click chuột chọn đáp án nha.

1. Mô hình OSI được chia thành bao nhiêu lớp?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

2. Các giao thức TCP và UDP làm việc trên lớp nào trong mô hình tham chiếu OSI?

A. Physical

B. Application

C. Transport

D. Data Link

3. Đối với lớp mạng trong mô hình tham chiếu OSI, chúng ta có thể phát biểu:

A. Nó chịu trách nhiệm cho việc địa chỉ hóa các gói dữ liệu mạng.

B. Nó chịu trách nhiệm cho việc định tuyến các gói cần đưa đến đích.

C. Các router làm việc trên lớp này.

D. Tất cả các tuyên bố trên đều đúng.

4. Lớp nào trong mô hình tham chiếu OSI có trách nhiệm mã hóa hay nén dữ liệu?

A. Application

B. Presentation

C. Session

D. Data Link

5. Các giao thức HTTP, DNS, FTP và SMTP làm việc trên lớp nào trong mô hình OSI?

A. Application

B. Presentation

C. Session

D. Data Link

6. Lớp nào trong mô hình tham chiếu ghi rõ các thông tin chi tiết về môi trường truyền dẫn, như mức điện áp, điều biến, cáp, kết nối,...

A. Network

B. Session

C. Data Link

D. Physical

7. Các Switch có khả năng đọc trường địa chỉ MAC từ các khung gửi dữ liệu đến chúng. Vậy chúng ta có thể nói rằng chúng làm việc trên lớp nào trong mô hình tham chiếu?

A. Physical

B. Network

C. Data Link

D. Session

8. Khi gửi đi một gói dữ liệu vào mạng (đến từ các lớp cao hơn), lớp Sessions sẽ xử lý yêu cầu này, đưa thêm vào các bit thông tin chịu trách nhiệm cho việc gửi gói dữ liệu đến đúng lớp bên dưới nó, đó là lớp?

A. Application

B. Transport

C. Network

D. Presentation

9. Khi nhận một gói dữ liệu từ mạng (đến từ các lớp thấp hơn), lớp mạng sẽ xử lý yêu cầu này, tách bớt các bit thông tin cần thiết và gửi gói đó lên lớp cao hơn ở trên nó, đó là lớp?

A. Application

B. Transport

C. Network 

D. Presentation

10. Các IP datagram được liên kết với lớp nào trong mô hình OSI

A. Physical

B. Data Link

C. Network 

D. Transport

Đáp án:

1. C 6. D
2. C 7. C
3. D 8. B
4. B 9. B
5. A 10.C

Xem thêm:

Thứ Sáu, 21/09/2018 16:32
3,535 👨 25.931
Video đang được xem nhiều