Sự phát triển nhanh chóng của ứng dụng, người dùng và các cơ sở hạ tầng đặc trưng đang định hình một thế giới dữ liệu phù hợp với mô hình cơ sở dữ liệu NoQuery. MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến nhất với những tính năng đáng giá. Nó được quảng bá là tương lai của các hệ thống cơ sở dữ liệu và đang có một vị trí khá quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng hiện đại. Những tập đoàn lớn như CISCO, SAP, IBM, Microsoft và Salesforce đều có mặt trong cộng đồng phát triển MongoDB. Trong chuyên mục này, Quantrimang.com cũng sẽ tổng hợp lại những điều cơ bản nhất về MongoDB, giúp các bạn nắm được kiến thức tổng quát về cơ sở dữ liệu này.

 • Chỉ mục (Index) trong MongoDB Chỉ mục (Index) trong MongoDB
  Chỉ mục (Index) hỗ trợ việc phân giải các truy vấn hiệu quả hơn. Nếu không có chỉ mục, MongoDB phải quét qua mọi Document của một Collection để chọn các Document mà kết nối với lệnh truy vấn. Việc quét này có thể không hiệu quả và yêu cầu MongoDB xử lý một số lượng lớn dữ liệu.
 • Sắp xếp bản ghi trong MongoDB Sắp xếp bản ghi trong MongoDB
  Để sắp xếp các Document trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức sort(). Phương thức sort() nhận một Document chứa danh sách các trường cùng với thứ tự sắp xếp của chúng. Để xác định thứ tự sắp xếp, 1 và -1 được sử dụng. 1 được sử dụng cho thứ tự tăng dần, trong khi -1 được sử dụng cho thứ tự giảm dần.
 • Giới hạn bản ghi trong MongoDB Giới hạn bản ghi trong MongoDB
  Để giới hạn các bản ghi trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức limit(). Phương thức limit() nhận một tham số ở dạng kiểu số, là số Document mà bạn muốn hiển thị.
 • Projection trong MongoDB Projection trong MongoDB
  Trong MongoDB, ý nghĩa của projection là chỉ chọn dữ liệu cần thiết thay vì chọn toàn bộ dữ liệu của một Document. Nếu một Document có 5 trường và bạn chỉ cần 3 trường, thì bạn chỉ nên chọn 3 trường từ Document đó.
 • Xóa Document trong MongoDB Xóa Document trong MongoDB
  Phương thức remove() trong MongoDB được sử dụng để xóa Document từ Collection. Phương thức remove() nhận hai tham số. Tham số đầu tiên deletion criteria xác định Document để xóa, và tham số thứ hai là justOne.
 • Cập nhật Document trong MongoDB Cập nhật Document trong MongoDB
  Phương thức update() cập nhật các giá trị trong Document đang tồn tại trong khi phương thức save() thay thế Document đang tồn tại với Document đã truyền trong phương thức save() đó.
 • Truy vấn Document trong MongoDB Truy vấn Document trong MongoDB
  Để truy vấn dữ liệu từ Collection trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức find() trong MongoDB.
 • Chèn Document trong MongoDB Chèn Document trong MongoDB
  Để chèn dữ liệu vào trong Collection trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức insert() hoặc save().
 • Kiểu dữ liệu trong MongoDB Kiểu dữ liệu trong MongoDB
  MongoDB hỗ trỡ rất nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Sau đây là một số kiểu dữ liệu đặc trưng.
 • Xóa Collection trong MongoDB Xóa Collection trong MongoDB
  Phương thức db.collection.drop() trong MongoDB được sử dụng để xóa một Collection từ cơ sở dữ liệu.
 • Tạo Collection trong MongoDB Tạo Collection trong MongoDB
  Phương thức db.createCollection(name, options) trong MongoDB được sử dụng để tạo Collection.
 • Xóa Database trong MongoDB Xóa Database trong MongoDB
  Lệnh db.dropDatabase() trong MongoDB được sử dụng để xóa một cơ sở dữ liệu đang tồn tại.
 • Tạo Database trong MongoDB Tạo Database trong MongoDB
  Lệnh use DATABASE_NAME trong MongoDB được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu. Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới, nếu nó chưa tồn tài, nếu không thì, lệnh này sẽ trả về cơ sở dữ liệu đang tồn tại.
 • Mô hình hóa dữ liệu trong MongoDB Mô hình hóa dữ liệu trong MongoDB
  Dữ liệu trong MongoDB có một Schema linh động. Các Document trong cùng Collection không cần thiết phải có cùng tập hợp các trường hoặc cấu trúc, và các trường chung trong các Document của Collection có thể giữ các kiểu dữ liệu khác nhau.
 • Cài đặt MongoDB Cài đặt MongoDB
  Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Windows.
 • Lợi thế của MongoDB Lợi thế của MongoDB
  Bất kỳ cơ sở dữ liệu quan hệ nào (Relation Database) có một Schema Design đặc trưng để chỉ số các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu đó với nhau. Trong khi đó trong MongoDB không có khái niệm về mối quan hệ.
 • Tổng quan về MongoDB Tổng quan về MongoDB
  MongoDB là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động trên các khái niệm Collection và Document, nó cung cấp hiệu suất cao, tính khả dụng cao và khả năng mở rộng dễ dàng.