Đáp án môn Lý THPT quốc gia 2021 chính thức full 24 mã đề

Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 chính thức do bộ GD&ĐT công bố, mời các bạn theo dõi để so sánh và đối chiếu sau khi kết thúc kỳ thi.

Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021

Ngày 8/7, các thí sinh sẽ bước vào các môn thi Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH) của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021, sau khi hoàn thành môn Văn và môn Toán trong ngày 7/7. Trong bài thi KHTN, môn Vật Lý sẽ thi đầu tiên, tiếp theo là môn thi Hóa học, Sinh học.

Đáp án môn Lý mã đề 201

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. D

33.D

34. A

35. B

36. A

37. A

38. C

39. C

40. C

Đáp án môn Lý mã đề 202

81.C

82.B

83.A

84.B

85.C

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.D

93.D

94.A

95.C

96.A

97.C

98.A

99.C

100.B

101.D

102.D

103.A

104.A

105.D

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.A

112.D

113.D

114.A

115.B

116.B

117.D

118.A

119.D

120.B

Đáp án môn Lý mã đề 203

1.B2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.A9.D10.D
11.A12.B13.B14.C15.C16.C17.B18.C19.A20.C
21.D22.D23.A24.D25.B26.A27.A28.B29.A30.B
31.C32.B33.D34.D35.B36.C37.D38.B39.D40.C

Đáp án môn Lý mã đề 204

1.A2.A3.D4.D5.C6.C7.A8.D9.A10.D
11.C12.B13.C14.C15.C16.B17.C18.B19.B20.A
21.C22.A23.D24.C25.A26.D27.A28.B29.C30.B
31.D32.D33.B34.C35.D36.D37.A38.D39.D40.D

Đáp án môn Lý mã đề 205

1.B2.a3.B4.C5.C6.D7.B8.D9.C10.D
11.A12.A13.B14.D15.A16.D17.C18.C19.D20.B
21.D22.A23.C24.C25.D26.A27.A28.D29.D30.C
31.A32.D33.C34.C35.B36.A37.C38.D39.D40.D

Đáp án môn Lý mã đề 206

1. C

2. D

3. D

4. C

5. A

6. C

7.B

8. D

9.A

10.C

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. B

19. A

20.D

21. D

22. B

23. D

24. A

25. D

26. A

27. B

28. A

29. B

30.C

31. C

32. B

33. A

34. C

35. A

36.B

37.C

38. A

39. B

40.B

Đáp án môn Lý mã đề 207

1.B2.D3.D4.D5.A6.A7.A8.D9.A10.D
11.C12.B13.C14.A15.B16.C17.D18.C19.B20.D
21.A22.A23.D24.B25.B26.C27.A28.C29.C30.B
31.B32.A33.C34.A35.C36.A37.C38.A39.B40.C

Đáp án môn Lý mã đề 208

1.D2.A3.D4.C5.A6.D7.B8.A9.C10.C
11.C12.B13.D14.C15.C16.B17.B18.D19.B20.D
21.C22.B23.A24.B25.D26.D27.B28.A29.D30.A
31.D32.A33.D34.A35.D36.B37.B38.C39.A40.A

Đáp án môn Lý mã đề 209

1.A2.D3.B4.C5.B6.A7.A8.D9.C10.D
11.B12.D13.D14.D15.C16.B17.A18.B19.C20.B
21.D22.D23.A24.B25.B26.D27.D28.D29.A30.A
31.B32.A33.D34.D35.B36.A37.D38.A39.C40.B

Đáp án môn Lý mã đề 210

1.A2.C3.A4.C5.D6.D7.B8.D9.B10.A
11.D12.B13.14.A15.D16.D17.B18.C19.D20.C
21.A22.B23.C24.B25.C26.B27.C28.D29.C30.A
31. A32.C33.D34.B35.A36.C37.C38.B39.A40.A

Đáp án môn Lý mã đề 211

1.B2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Đáp án môn Lý mã đề 212

1. D

2. B

3. B

4. D

5. D

6.B

7.A

8.A

9.D

10.D

11.A

12. C

13. A

14. C

15. D

16. A

17. D

18. C

19. C

20. B

21. B

22. D

23. A

24. A

25. C

26. A

27. C

28. B

29. A

30. A

31.A

32.C

33. B

34.B

35.B

36.C

37. D

38. C

39.B

40.B

Đáp án môn Lý mã đề 213

1.C2.A3.B4.D5.A6.B7.B8.A9.A10.B
11.D12.C13.D14.A15.D16.A17.A18.C19.D20.A
21.C22.B23.C24.A25.D26.B27.B28.B29.C30.D
31.C32.D33.C34.B35.B36.A37.C38.C39.D40.A

Đáp án môn Lý mã đề 214

1.C2.C3.A4.D5.C6.B7.C8.B9.C10.D
11.B12.C13.A14.C15.B16.D17.B18.A19.B20.A
21.B22.C23.D24.C25.B26.A27.A28.A29.B30.C
31.B32.C33.D34.C35.B36.D37.C38.A39.D40.A

Đáp án môn Lý mã đề 215

1.D2.D3.D4.C5.B6.C7.D8.A9.B10.C
11.C12.C13.B14.A15.C16.A17.A18.C19.D20.D
21.A22.A23.B24.B25.B26.C27.C28.D29.B30.C
31.B32.C33.A34.C35.B36.C37.C38.B39.A40.A

Đáp án môn Lý mã đề 216

1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12.D

13. B

14. D

15. B

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. C

34. D

35. B

36. B

37.B

38. A

39. D

40. D

Đáp án môn Lý mã đề 217

1.D2.C3.A4.A5.B6.D7.A8.A9.A10.B
11.C12.C13.B14.D15.D16.D17.A18.B19.D20.A
21.A22.B23.B24.D25.C26.A27.C28.D29.D30.B
31.D32.C33.B34.C35.A36.D37.C38.C39.D40.B

Đáp án môn Lý mã đề 218

1.C2.A3.C4.A5.D6.B7.D8.D9.A10.A
11.B12.D13.D14.C15.B16.C17.C18.A19.B20.D
21.C22.C23.C24.B25.B26.D27.D28.D29.A30.A
31.B32.A33.D34.C35.A36.A37.C38.B39.A40.C

Đáp án môn Lý mã đề 219

1.A2.D3.B4.A5.A6.D7.D8.A9.A10.CB
11.B12.B13.C14.A15.A16.A17.B18.D19.C20.A
21.C22.C23.C24.A25.A26.D27.D28.C29.D30.A
31.D32.C33.C34.A35.D36.D37.D38.C39.C40.B

Đáp án môn Lý mã đề 220

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Đáp án môn Lý mã đề 221

1.B2.A3.C4.C5.D6.C7.D8.D9.D10.C
11.A12.A13.A14.D15.C16.B17.C18.D19.C20.C
21.B22.C23.B24.D25.B26.B27.B28.C29.D30.C
31.B32.C33.B34.B35.D36.D37.D38.C39.B40.A

Đáp án môn Lý mã đề 222

1.B2.A3.B4.B5.A6.C7.C8.A9.D10.B
11.C12.D13.D14.D15.A16.D17.C18.C19.C20.A
21.D22.A23.B24.C25.A26.D27.B28.C29.C30.B
31.A32.A33.C34.D35.D36.D37.C38.B39.A40.A

Đáp án môn Lý mã đề 223

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Đáp án môn Lý mã đề 224

1.A2.A3.D4.D5.C6.C7.A8.D9.A10.D
11.C12.B13.C14.C15.C16.B17.C18.B19.D20.A
21.C22.A23.A24.C25.A26.D27.A28.B29.C30.B
31.B32.D33.B34.C35.D36.D37.A38.D39.D40.D

Đề thi Vật Lý THPT 2021

Theo đề thi tham khảo của bộ GGĐT, đề thi Lý THPT quốc gia 2021 với hình thức làm bài trắc nghiệm, gồm 40 câu hỏi. Thí sinh trả lời đáp án vào phiếu trả lời được giám thị phát trước đó. Thời gian làm bài thi môn Lý là 50 phút.

Thứ Năm, 15/07/2021 10:21
31 👨 1.123
0 Bình luận
Sắp xếp theo