Giải toán đại số 10 trang 23

Giải toán đại số 10 trang 23 các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sẽ giúp các bạn nắm chắc và hiểu rõ các kiến thức về số gần đúng, sai số tuyệt đối, độ chính xác của một số gần đúng, quy tròn số gần đúng…

Giải bài 1 trang 23 SGK Đại số 10

Viết gần đúng ∛5 theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Giải:

- Làm tròn với hai chữ số thập phân: ∛5 ≈ 1,71.

Sai số tuyệt đối; ta có: 1,70 < ∛5 < 1,71 ⇒ |1,71 – ∛5| < 1,71 – 1,70 = 0,01

Vậy sai số tuyệt đối không vượt quá 0,01.

– Làm tròn với ba chữ số thập phân: ∛5 ≈ 1,710

Sai số tuyệt đối: 1,709 < ∛5 < 1,710 ⇒ |1,710 – ∛5| < 1,710 – 1,709 = 0,001

Vậy sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001.

– Làm tròn với bốn chữ số thập phân: \sqrt[3]{5}≈ 1,7100

|1,71 – ∛5| < |1,71 – 1,7099| = 0,0001.

Vậy sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

Giải toán đại số 10 bài 2 trang 23

Chiều dài một cái cầu đo được là: l = 1745,25m ± 0,01m.

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Giải: 

Ta có: l = 1745,25m ± 0,01m có độ chính xác đến hàng phần trăm (độ chính xác là 0,01) nên ta quy tròn số đến hàng phần chục.

Vậy số quy tròn của 1745,25m là 1745,3 m.

Giải bài 3 trang 23 SGK đại số 10

a) Cho số gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10-10. Hãy viết số quy tròn của a.

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

Lời giải:

a) Vì độ chính xác đến 10–10 (10 chữ số thập phân sau dấu ,) nên ta quy tròn đến 10–9 (9 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Vậy số quy tròn của a là 3,141592654.

b) π = 3,14159265358…

+ Viết b = 3,14 :

Sai số tuyệt đối : |b – π| < |3,14 – 3,14159265358| < 0,0016

Vậy sai số tuyệt đối của b không quá 0,0016.

+ Viết c = 3,1416 :

Sai số tuyệt đối : |c – π| < |3,1416 – 3,14159265358| = 0,00001.

Vậy sai số tuyệt đối của c không vượt quá 0,00001.

Bài 4 trang 23 SGK Đại số 10

Thực hiện các phép sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân).

a) 37.√14 với 4 chữ số ở phần thập phân.

b) ∛15.124 với 4 chữ số ở phần thập phân.

Hướng dẫn cách giải câu a): Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau.

Ấn

Ấn liên tiếp phím Phím MODE cho đến khi màn hình hiện ra

Phím MODE

Ấn liên tiếp để lấy 4 chữ số ở phần thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình là 8183.0047.

Lời giải:

b) Đối với máy tính CASIO fx–500 MS ta ấn như sau:

(để ra kết quả).

(để lấy kết quả đến 4 chữ số thập phân)

Kết quả: 51139,3736.

* Lưu ý:

● Đối với các loại máy tính từ CASIO fx–570 trở lên hoặc các loại VINACAL, để lấy 4 chữ số thập phân ở kết quả các bạn ấn như sau:

Ấn lần lượt phím:  

Khi đó màn hình hiện:

Ấn 6 để chọn chương trình Fix. Khi đó màn hình hiện ra

Ấn 4 để lấy kết quả với 4 chữ số thập phân.

(Tương tự nếu bạn muốn lấy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 chữ số thập phân ở kết quả thì ấn phím tương ứng).

● Ở bài tập này ta ấn như sau:

● Khi thiết lập chương trình làm tròn 4 chữ số thập phân thì tất cả các phép tính sau đó, kết quả đều lấy tròn 4 chữ số thập phân.

Nếu bạn không muốn lấy 4 chữ số thập phân nữa, bạn cần xóa chương trình bằng cách ấn hoặc

Bài 5 trang 23 SGK Đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) ∛217 : 135 với kết quả có 6 chữ số thập phân

b) (∛42 + ∛37) : 145 với kết quả có 7 chữ số thập phân

c) [(1,23)5 + ∛-42]9 với kết quả có 5 chữ số thập phân

Giải: Đối với máy tính CASIO fx–500MS.

Đối với máy tính CASIO fx–500MS

*Lưu ý: Đối với các loại máy tính CASIO fx–570 trở lên và VINACAL, một số chức năng có cách ấn khác với CASIO fx–500MS. Cụ thể: Đối với các loại máy tính CASIO fx–570 trở lên và VINACAL

Mời các bạn tham khảo thêm cách giải các bài tập khác trong chương 1, SGK Đại số 10.

Thứ Sáu, 23/07/2021 08:47
51 👨 190
0 Bình luận
Sắp xếp theo