• Hướng dẫn tạo ảnh phơi sáng kép trong Photoshop Hướng dẫn tạo ảnh phơi sáng kép trong Photoshop
    Hình ảnh phơi sáng kép rất phổ biến tại thời điểm này. Video nhạc Style của Taylor Swift và chủ đề mở đầu của True Detective đều sử dụng hiệu ứng này.
  • Cách chọn tất cả các màu sắc giống nhau trong Photoshop Cách chọn tất cả các màu sắc giống nhau trong Photoshop
    Công cụ Select của Photoshop khá mạnh mẽ và có một số tính năng AI, giúp người dùng thực hiện các lựa chọn thông minh như chỉ chọn đối tượng của hình ảnh hoặc một khu vực cụ thể của ảnh. Bạn có thể sử dụng công cụ Select của Photoshop để chọn tất cả các pixel của một màu cụ thể trong hình ảnh, giúp bạn dễ dàng thực hiện các thay đổi.