Bạn có tự tin với kiến thức Quản trị mạng của mình P8

Bạn yêu thích ngành quản trị mạng và muốn tìm hiểu về ngành này. Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ đem đến cho bạn những kiến thức thú vị để bạn có thể bước đầu làm quen với ngành này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Lệnh nào sao đây để nâng cấp domain controller
  • pcpromo
  • dcpromo
  • cmdpromo
  • dcmpromo
 • Câu 2. Mail Server sử dụng giao thức nào để gửi mail?
  • SNMP
  • POP3/IMAP4
  • SMTP
  • TCP/IP
 • Câu 3. DHCP là viêt tắt của
  • Dynamic Host Configuration Protocol
  • Domain host controller protocol
  • Dynamic host controller protocol
  • Domain host configuration protocol
 • Câu 4. Để truy cập group policy cần lệnh:
  • gpedit.msc
  • regedit
  • rpedit.msc
  • msconfig
 • Câu 5. Phần mềm nào sau đây để bắt và phân tích gói tin
  • Wire Shark
  • Catch Package
  • Partition Magic
  • Package Include
 • Câu 6. DHCP Server có thể nhận biết client để cung cấp IP nhờ:
  • Client gửi broadcasts DHCPOFFER packet
  • Client gửi broadcasts DHCPDISCOVER packet
  • Client gửi broadcasts DHCPREQUEST packet
  • Client gửi broadcasts DHCPACK packet
 • Câu 7. Phương thức nào sau đây là phương thức ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần suất thay đổi cao
  • DNS Server
  • Dynamic DNS
  • Dynamic Routing
  • DNS Lookup
 • Câu 8. Trong ISA Server khái niệm nào sau đây tượng trưng cho một địa chỉ IP cụ thể
  • Computer
  • Computer set
  • URL set
  • Domain name set
 • Câu 9. Các loại Resource Record nào sau đây được mô tả trong DNS
  • NAME, SOA
  • NS, SOA
  • CNAME, SOA
  • CNAME, NS
 • Câu 10. Tên FQND (fully qualified domain name) được hiểu như là tên DNS…
  • Đầy đủ
  • Tên gọi tắt
  • Host name
  • Server name
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 14/11/2018 17:04
51 👨 481
0 Bình luận
Sắp xếp theo