Ảo hóa với KVM trên Ubuntu 11.10

Quản Trị Mạng - Công nghệ ảo hóa trong Linux với KVM (Kernel-based Virtual Machine) hẳn không còn xa lạ với các nhà quản trị mạng cũng như nhiều người dùng. Tuy nhiên sự phát triển của những hệ điều hành có nhân Linux hết sức nhanh chóng, kéo theo sự thay đổi trong cách sử dụng KVM khiến không ít người e ngại nâng cấp cho hệ thống của mình. Chuyên mục Linux trên QuanTriMang sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ các hướng dẫn tối ưu nhất để bạn đọc có thể dễ dàng thao tác, kịp thời, nhanh chóng. Bài hướng dẫn sau đây sẽ trình bày cách sử dụng KVM trên hệ thống Ubuntu 11.10.

Ảo hóa với KVM trên Ubuntu 11.10

1. Một số lưu ý

Trước hết bạn cần đảm bảo rằng phần cứng của mình hỗ trợ công nghệ ảo hóa, tức là CPU thuộc dòng Intel VT hoặc AMD-V.

Phần minh họa sau chúng tôi sử dụng hostname server1.example.com, địa chỉ IP của KVM host là 192.168.0.100.

Toàn bộ các lệnh dưới đây cần được chạy dưới quyền root, vì vậy bạn hãy trở thành root trước khi bắt đầu thực hiện:

Sudo su

2. Cài đặt KVM và vmbuilder

Trước khi tiến hành, bạn cần xác định xem CPU của mình có hỗ trợ ảo hóa phần cứng hay không:

egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo

Nếu màn hình hiển thị thông tin dạng như sau:

root@server1:~# egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo
 flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush
 
 mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl extd_apicid
 
 pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch lbrv
 flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush
 
 mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl extd_apicid
 
 pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch lbrv
 root@server1:~#

Như vậy là CPU của bạn có hỗ trợ, ngược lại nếu không hiển thị gì thì bạn hãy dừng lại ở đây.

Để cài đặt KVM và vmbuilder (một script để khởi tạo hệ thống máy ảo Ubuntu cơ bản) chúng ta chạy:

apt-get install ubuntu-virt-server python-vm-builder kvm-pxe

Sau đó cần thêm vào user như là đăng nhập hiện tại (root) cho nhóm libvirtd:

adduser `id -un` libvirtd
adduser `id -un` kvm

Bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại để các thành viên trong nhóm mới có hiệu lực:

Kiểm tra xem KVM đã cài đặt thành công hay chưa, chạy lệnh:

virsh -c qemu:///system list

Nếu màn hình hiển thị các thông tin như dưới đây chứng tỏ bạn đã thành công:

root@server1:~# virsh -c qemu:///system list
Id Name State
----------------------------------

root@server1:~#

Ngược lại, nếu có lỗi nào đó hãy thực hiện thêm lần nữa.

Tiếp theo chúng ta cần thiết lập một cầu nối cho mạng trên máy chủ (network bridge) để có thể truy cập máy ảo từ xa bằng các host khác nhau như hệ thống vật lý trong mạng. Để làm điều này, chỉ cần cài đặt gói bridge-utils...

apt-get install bridge-utils

…và cấu hình một bridge. Mở /etc/network/interfaces:

vi /etc/network/interfaces

Trước khi sửa đổi tập tin sẽ trông như sau:

# This file describes the network interfaces available on your system
 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
 
 # The loopback network interface
 auto lo
 iface lo inet loopback
 
 # The primary network interface
 auto eth0
 iface eth0 inet static
     address 192.168.0.100
     netmask 255.255.255.0
     network 192.168.0.0
     broadcast 192.168.0.255
     gateway 192.168.0.1

Bạn tiến hành sửa lại như dưới đây:

# This file describes the network interfaces available on your system
 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
 
 # The loopback network interface
 auto lo
 iface lo inet loopback
 
 # The primary network interface
 auto eth0
 iface eth0 inet manual
 
 
 auto br0
 iface br0 inet static
     address 192.168.0.100
     network 192.168.0.0
     netmask 255.255.255.0
     broadcast 192.168.0.255
     gateway 192.168.0.1
     bridge_ports eth0
     bridge_fd 9
     bridge_hello 2
     bridge_maxage 12
     bridge_stp off

(Hãy chắc chắn rằng các thiết lập chính xác đối với mạng của bạn!)

Khởi động lại mạng:

/etc/init.d/networking restart

Và chạy:

ifconfig

Network bridge (br0) sẽ hiển thị như sau:

root@server1:~# ifconfig
 br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:90:f3:f0:02
      inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
      inet6 addr: fe80::21e:90ff:fef3:f002/64 Scope:Link
 
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 
      collisions:0 txqueuelen:0
      RX bytes:1196 (1.1 KB) TX bytes:1966 (1.9 KB)
 
 eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:90:f3:f0:02
 
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:35100 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:18619 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:51126318 (51.1 MB) TX bytes:1521772 (1.5 MB)
      Interrupt:41 Base address:0x6000
 
 
 lo    Link encap:Local Loopback
      inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
      UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
 
      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:0
 
      RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
 
 virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr 46:b4:d1:49:75:eb
      inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
 
      UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 
      collisions:0 txqueuelen:0
      RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
 
 root@server1:~#

Trước khi chúng ta bắt đầu máy ảo đầu tiên, nên khởi động lại hệ thống:

Reboot

Nếu không có thể sảy ra thông báo lỗi open /dev/kvm: Permission denied trong thư mục /var/log/libvirt/qemu/.

3. Tạo một image-based VM

Bây giờ chúng ta có thể tạo ra máy ảo đầu tiên - image-based VM (nếu bạn muốn có thật nhiều lượng traffic và các thao tác đọc – ghi cho máy ảo, hãy sử dụng một LVM-based VM như mục 6 sau đây sẽ giới thiệu. Image-based VM gây nặng cho đĩa cứng IO).

Ở đây tôi muốn tạo máy ảo của mình trong thư mục /var/lib/libvirt/images/ (không thể tạo trong /root bởi user libvirt-qemu không có quyền đọc trong thư thư mục này).

Chúng tôi sẽ tạo một thư mục mới cho mỗi máy ảo, chẳng hạn như /var/lib/libvirt/images/vm1, /var/lib/libvirt/images/vm2, /var/lib/libvirt/images/vm3,… bởi vì mỗi máy ảo sẽ có một thư mục con có tên ubuntu-kvm tương ứng với mỗi thư mục vừa tạo. Nếu cố gắng tạo một thư mục thứ hai trong /var/lib/libvirt/images/vm1, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi ubuntu-kvm already exists (trừ khi bạn chạy vmbuilder với đối số --dest=DESTDIR):

root@server1:/var/lib/libvirt/images/vm1# vmbuilder kvm ubuntu -c vm2.cfg
2009-05-07 16:32:44,185 INFO Cleaning up
ubuntu-kvm already exists
root@server1:/var/lib/libvirt/images/vm1#

Chúng tôi sử dụng công cụ vmbuilder để tạo các máy ảo (tìm hiểu thêm vmbuilder tại đây). Vmbuilder sử dụng một template để tạo máy ảo – template này nằm trong thư mục /etc/vmbuilder/libvirt/. Đầu tiên ta tạo một bản sao:

mkdir -p /var/lib/libvirt/images/vm1/mytemplates/libvirt
cp /etc/vmbuilder/libvirt/* /var/lib/libvirt/images/vm1/mytemplates/libvirt/

Tiếp theo là đến phần phân vùng cho VM. Chúng ta tạo một tập tin có tên vmbuilder.partition...

vi /var/lib/libvirt/images/vm1/vmbuilder.partition

… và xác định phân vùng mong muốn như sau:

root 8000
swap 4000
---
/var 20000

Như vậy phân vùng root (/) được xác định với kích thước 8000MB, một phân vùng swap 4000MB, và một phân vùng /var với 20000MB. Dòng --- có tác dụng làm cho các phân vùng bên dưới nó (ở đây là /var) là một ảnh đĩa riêng biệt. Tức là tạo ra hai ảnh đĩa, một cho root và swa, một cho /var. Tất nhiên, bạn được tự do định nghĩa bất cứ phân vùng nào mình thích (miễn là bao gồm cả root và swap).

Tôi muốn cài đặt openssh-server trong VM. Để đảm bảo rằng mỗi VM có một OpenSSH key duy nhất, chúng ta không thể cài đặt openssh-server khi tạo VM. Vì vậy giải pháp là tạo một script có tên boot.sh để thực thi khi khởi động VM lần đầu tiên. Nó sẽ cài đặt openssh-server (với một key duy nhất) và có hiệu lực với user (ở đây sử dụng username mặc định là administrator với mật khẩu mặc định quantrimang) để thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên.

vi /var/lib/libvirt/images/vm1/boot.sh

# This script will run the first time the virtual machine boots
 # It is ran as root.
 
 # Expire the user account
 passwd -e administrator
 
 # Install openssh-server
 apt-get update
 apt-get install -qqy --force-yes openssh-server

Lưu ý thay đổi username administrator với tên đăng nhập mặc định của bạn.

Bây giờ hãy nhìn vào:

vmbuilder kvm ubuntu –help

để tìm hiểu thêm về các tùy chọn có sẵn.

Tiếp theo, tạo VM đầu tiên, vm1, chúng ta vào thư mục VM…

cd /var/lib/libvirt/images/vm1/

… và chạy vmbuilder:

vmbuilder kvm ubuntu --suite=oneiric --flavour=virtual --arch=amd64 --mirror=http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu -o --libvirt=qemu:///system --ip=192.168.0.101 --gw=192.168.0.1 --part=vmbuilder.partition --templates=mytemplates --user=administrator --name=Administrator --pass=quantrimang --addpkg=vim-nox --addpkg=unattended-upgrades --addpkg=acpid --firstboot=/var/lib/libvirt/images/vm1/boot.sh --mem=256 --hostname=vm1 --bridge=br0

Hầu hết các tùy chọn là tự nó giải thích. --part quy định cụ thể các tập tin với chi tiết các phân vùng, có liên quan tới thư mục đang hoạt động (đó là lý do tại sao chúng ta cần đi tới thư mục VM trước khi chạy vmbuilder). --templates quy định cụ thể thư mục lưu giữ tập tin template (liên quan tới thư mục đang hoạt động), và --firstboot quy định script cho lần khởi động đầu tiên. --libvirt=qemu:///system sẽ “nói” cho KVM để thêm VM này vào danh sách máy ảo có sẵn. --addpkg cho phép bạn chỉ định các gói Ubuntu muốn cài đặt trong quá trình khởi tạo VM (đây là lý do tại sao không nên thêm openssh-server vào danh sách và sử dụng script để thay thế). --bridge thiết lập một bridge network; như bridge br0 mà chúng ta đã tạo trong mục 2. Bây giờ là lúc xác định bridge.

Trong dòng --mirror bạn có thể chỉ định một kho lưu trữ chính thức của Ubuntu, chẳng hạn http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu. Nếu bỏ qua --mirror, Ubuntu sẽ sử dụng kho mặc định (http://archive.ubuntu.com/ubuntu).

Quá trình xây dựng có thể mất vài phút. Sau đó bạn sẽ tìm thấy tập tin cấu hình XML cho VM trong /etc/libvirt/qemu/ (=> /etc/libvirt/qemu/vm1.xml):

s -l /etc/libvirt/qemu/

root@server1:/var/lib/libvirt/images/vm1# ls -l /etc/libvirt/qemu/
total 8
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2011-11-16 11:01 networks
-rw------- 1 root root 2017 2011-11-16 11:18 vm1.xml
root@server1:/var/lib/libvirt/images/vm1#

Các ảnh đĩa được đặt trong ubuntu-kvm/ - thư mục con của thư mục VM:

s -l /var/lib/libvirt/images/vm1/ubuntu-kvm/

root@server1:/var/lib/libvirt/images/vm1# ls -l /var/lib/libvirt/images/vm1/ubuntu-kvm/
total 627736
-rw-r--r-- 1 root root 315424768 2011-11-16 11:17 tmpYxLTYF.qcow2
-rw-r--r-- 1 root root 327614464 2011-11-16 11:18 tmpyyxauA.qcow2
root@server1:/var/lib/libvirt/images/vm1


4. Tạo một VM thứ hai

Tương tự như trên, nếu muốn tạo thêm một VM nữa (vm2), dưới đây là một tóm tắt về các lệnh cần thực hiện:

mkdir -p /var/lib/libvirt/images/vm2/mytemplates/libvirt
cp /etc/vmbuilder/libvirt/* /var/lib/libvirt/images/vm2/mytemplates/libvirt/

vi /var/lib/libvirt/images/vm2/vmbuilder.partition

vi /var/lib/libvirt/images/vm2/boot.sh

cd /var/lib/libvirt/images/vm2/
vmbuilder kvm ubuntu --suite=oneiric --flavour=virtual --arch=amd64 --mirror=http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu -o --libvirt=qemu:///system --ip=192.168.0.102 --gw=192.168.0.1 --part=vmbuilder.partition --templates=mytemplates --user=administrator --name=Administrator --pass=howtoforge --addpkg=vim-nox --addpkg=unattended-upgrades --addpkg=acpid --firstboot=/var/lib/libvirt/images/vm2/boot.sh --mem=256 --hostname=vm2 --bridge=br0

(Lưu ý rằng bạn không thể tạo một thư mục mới cho VM (/var/lib/libvirt/images/vm2) nếu truyền đối số -d DESTDIR cho lệnh vmbuilder – nó cho phép bạn tạo một VM mới trong thư mục đã tạo VM khác. Trong trường hợp đó không cần tạo mới tập tin vmbuilder.partitionboot.sh, cũng không cần chỉnh sửa template, nhưng có thể dễ dàng sử dụng các tập tin đã tồn tại:

cd /var/lib/libvirt/images/vm1/
vmbuilder kvm ubuntu --suite=oneiric --flavour=virtual --arch=amd64 --mirror=http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu -o --libvirt=qemu:///system --ip=192.168.0.102 --gw=192.168.0.1 --part=vmbuilder.partition --templates=mytemplates --user=administrator --name=Administrator --pass=howtoforge --addpkg=vim-nox --addpkg=unattended-upgrades --addpkg=acpid --firstboot=/var/lib/libvirt/images/vm1/boot.sh --mem=256 --hostname=vm2 --bridge=br0 -d vm2-kvm

)

5. Quản trị máy ảo

Các máy cảo có thể được quản trị thông qua virsh, là một "virtual shell". Để kết nối tới virtual shell ta chạy:

virsh --connect qemu:///system

virtual shell sẽ trông như sau:

root@server1:~# virsh --connect qemu:///system
Welcome to virsh, the virtualization interactive terminal.

Type: 'help' for help with commands
'quit' to quit

virsh #

Bây giờ có thể nhập vào lệnh sau trên virtual shell để quản trị máy ảo của bạn:

Help

Một danh sách các lệnh có sẵn sẽ được liệt kê:

virsh # help
 Grouped commands:
 
 Domain Management (help keyword 'domain'):
   attach-device         attach device from an XML file
 
   attach-disk          attach disk device
   attach-interface        attach network interface
   autostart           autostart a domain
   blkiotune           Get or set blkio parameters
 
   console            connect to the guest console
   cpu-baseline          compute baseline CPU
   cpu-compare          compare host CPU with a CPU described by an XML file
 
   create             create a domain from an XML file
   define             define (but don't start) a domain from an XML file
 
   destroy            destroy a domain
   detach-device         detach device from an XML file
   detach-disk          detach disk device
 
   detach-interface        detach network interface
   domid             convert a domain name or UUID to domain id
   domjobabort          abort active domain job
 
   domjobinfo           domain job information
   domname            convert a domain id or UUID to domain name
   domuuid            convert a domain name or id to domain UUID
 
   domxml-from-native       Convert native config to domain XML
   domxml-to-native        Convert domain XML to native config
   dump              dump the core of a domain to a file for analysis
 
   dumpxml            domain information in XML
   edit              edit XML configuration for a domain
   inject-nmi           Inject NMI to the guest
 
   managedsave          managed save of a domain state
   managedsave-remove       Remove managed save of a domain
   maxvcpus            connection vcpu maximum
 
   memtune            Get or set memory parameters
   migrate            migrate domain to another host
   migrate-setmaxdowntime     set maximum tolerable downtime
 
   reboot             reboot a domain
   restore            restore a domain from a saved state in a file
 
   resume             resume a domain
   save              save a domain state to a file
   schedinfo           show/set scheduler parameters
 
   screenshot           take a screenshot of a current domain console and store it into a file
   setmaxmem           change maximum memory limit
 
   setmem             change memory allocation
   setvcpus            change number of virtual CPUs
   shutdown            gracefully shutdown a domain
 
   start             start a (previously defined) inactive domain
   suspend            suspend a domain
   ttyconsole           tty console
 
   undefine            undefine an inactive domain
   update-device         update device from an XML file
   vcpucount           domain vcpu counts
 
   vcpuinfo            detailed domain vcpu information
   vcpupin            control domain vcpu affinity
   version            show version
   vncdisplay           vnc display
 
 
 Domain Monitoring (help keyword 'monitor'):
   domblkinfo           domain block device size information
   domblkstat           get device block stats for a domain
 
   domifstat           get network interface stats for a domain
   dominfo            domain information
   dommemstat           get memory statistics for a domain
 
   domstate            domain state
   list              list domains
 
 Host and Hypervisor (help keyword 'host'):
   capabilities          capabilities
 
   connect            (re)connect to hypervisor
   freecell            NUMA free memory
   hostname            print the hypervisor hostname
   nodeinfo            node information
 
   qemu-monitor-command      Qemu Monitor Command
   sysinfo            print the hypervisor sysinfo
   uri              print the hypervisor canonical URI
 
 
 Interface (help keyword 'interface'):
   iface-begin          create a snapshot of current interfaces settings, which can be later commited (iface-commit) or restored (iface-rollback)
 
   iface-commit          commit changes made since iface-begin and free restore point
   iface-define          define (but don't start) a physical host interface from an XML file
 
   iface-destroy         destroy a physical host interface (disable it / "if-down")
   iface-dumpxml         interface information in XML
 
   iface-edit           edit XML configuration for a physical host interface
   iface-list           list physical host interfaces
   iface-mac           convert an interface name to interface MAC address
 
   iface-name           convert an interface MAC address to interface name
   iface-rollback         rollback to previous saved configuration created via iface-begin
 
   iface-start          start a physical host interface (enable it / "if-up")
   iface-undefine         undefine a physical host interface (remove it from configuration)
 
 
 Network Filter (help keyword 'filter'):
   nwfilter-define        define or update a network filter from an XML file
 
   nwfilter-dumpxml        network filter information in XML
   nwfilter-edit         edit XML configuration for a network filter
   nwfilter-list         list network filters
 
   nwfilter-undefine       undefine a network filter
 
 Networking (help keyword 'network'):
   net-autostart         autostart a network
 
   net-create           create a network from an XML file
   net-define           define (but don't start) a network from an XML file
 
   net-destroy          destroy a network
   net-dumpxml          network information in XML
   net-edit            edit XML configuration for a network
 
   net-info            network information
   net-list            list networks
   net-name            convert a network UUID to network name
 
   net-start           start a (previously defined) inactive network
   net-undefine          undefine an inactive network
   net-uuid            convert a network name to network UUID
 
 
 Node Device (help keyword 'nodedev'):
   nodedev-create         create a device defined by an XML file on the node
 
   nodedev-destroy        destroy a device on the node
   nodedev-dettach        dettach node device from its device driver
 
   nodedev-dumpxml        node device details in XML
   nodedev-list          enumerate devices on this host
   nodedev-reattach        reattach node device to its device driver
 
   nodedev-reset         reset node device
 
 Secret (help keyword 'secret'):
   secret-define         define or modify a secret from an XML file
 
   secret-dumpxml         secret attributes in XML
   secret-get-value        Output a secret value
   secret-list          list secrets
   secret-set-value        set a secret value
 
   secret-undefine        undefine a secret
 
 Snapshot (help keyword 'snapshot'):
   snapshot-create        Create a snapshot
   snapshot-current        Get the current snapshot
 
   snapshot-delete        Delete a domain snapshot
   snapshot-dumpxml        Dump XML for a domain snapshot
   snapshot-list         List snapshots for a domain
 
   snapshot-revert        Revert a domain to a snapshot
 
 Storage Pool (help keyword 'pool'):
   find-storage-pool-sources-as  find potential storage pool sources
 
   find-storage-pool-sources   discover potential storage pool sources
   pool-autostart         autostart a pool
   pool-build           build a pool
 
   pool-create-as         create a pool from a set of args
   pool-create          create a pool from an XML file
 
   pool-define-as         define a pool from a set of args
   pool-define          define (but don't start) a pool from an XML file
 
   pool-delete          delete a pool
   pool-destroy          destroy a pool
   pool-dumpxml          pool information in XML
   pool-edit           edit XML configuration for a storage pool
 
   pool-info           storage pool information
   pool-list           list pools
   pool-name           convert a pool UUID to pool name
 
   pool-refresh          refresh a pool
   pool-start           start a (previously defined) inactive pool
   pool-undefine         undefine an inactive pool
 
   pool-uuid           convert a pool name to pool UUID
 
 Storage Volume (help keyword 'volume'):
   vol-clone           clone a volume.
 
   vol-create-as         create a volume from a set of args
   vol-create           create a vol from an XML file
 
   vol-create-from        create a vol, using another volume as input
   vol-delete           delete a vol
   vol-download          Download a volume to a file
 
   vol-dumpxml          vol information in XML
   vol-info            storage vol information
   vol-key            returns the volume key for a given volume name or path
 
   vol-list            list vols
   vol-name            returns the volume name for a given volume key or path
 
   vol-path            returns the volume path for a given volume name or key
   vol-pool            returns the storage pool for a given volume key or path
 
   vol-upload           upload a file into a volume
   vol-wipe            wipe a vol
 
 Virsh itself (help keyword 'virsh'):
 
   cd               change the current directory
   echo              echo arguments
   exit              quit this interactive terminal
   help              print help
 
   pwd              print the current directory
   quit              quit this interactive terminal
 
 
 virsh #

List

Để hiển thị toàn bộ máy ảo, chạy lệnh:

list –all

Để hiển thị toàn bộ máy ảo đang và không hoạt động:

virsh # list --all
Id Name State
----------------------------------
- vm1 shut off
- vm2 shut off

virsh #

Trước khi khởi động máy ảo mới lần đầu tiên, bạn cần định nghĩa nó từ tập tin xml trong thư mục /etc/libvirt/qemu/:

define /etc/libvirt/qemu/vm1.xml

Lưu ý rằng bất cứ khi nào chỉnh sửa tập tin xml của máy ảo trong /etc/libvirt/qemu/ bạn đều phải chạy lại lệnh define.

Bây giờ chúng ta đã có thể khởi động VM:

start vm1

Sau một vài khoảnh khắc, bạn có thể kết nối tới VM với SSH client như PuTTY; đăng nhập với username và password mặc định. Lần đăng nhập đầu tiên bạn sẽ được yêu cầu thay đổi password.

List

Hiển thị các máy ảo đang chạy:

virsh # list
Id Name State
----------------------------------
1 vm1 running

virsh #

Để dừng một máy ảo, chạy lệnh:

shutdown vm1

Để dừng máy ảo ngay lập tức (như việc rút phích cắm điện):

destroy vm1

Tạm dừng máy ảo:

suspend vm1

Tiếp tục hoạt động của máy ảo (khi đang ở trạng thái dừng):

resume vm1

Trên đây là những lệnh quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ. Thoát khỏi virtual shell:

Quit

6. Tạo một LVM-Based VM

LVM-Based VM có một số ưu điểm hơn các image-based VM. Chúng không gây nặng ổ cứng IO và dễ dàng sao lưu bằng cách sử dụng LVM snapshots.

Để có thể sử dụng LVM-based VM, bạn cần một nhóm volume có không gian hợp lý và chưa được phân bố cho bất kỳ volume vật lý nào. Ở đây chúng tôi dùng /dev/vg0 với kích thước khoảng 465GB.

Vgdisplay

root@server1:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name vg0
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 3
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 465.27 GiB
PE Size 4.00 MiB
Total PE 119109
Alloc PE / Size 24079 / 94.06 GiB
Free PE / Size 95030 / 371.21 GiB
VG UUID NQOLhN-wBWi-pUdD-el7p-TADJ-fJGd-3ALJbf

root@server1:~#

… có chứa khối vật lý /dev/vg0/root với kích thước khoảng 100GB và /dev/vg0/swap_1 kích thước 1GB – phần còn lại không được phân bố và có thể sử dụng cho các máy ảo:

Lvdisplay

root@server1:~# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Name /dev/vg0/root
VG Name vg0
LV UUID KHbV2K-QKet-b660-aerE-x03F-nGVB-iR028M
LV Write Access read/write
LV Status available
# open 1
LV Size 93.13 GiB
Current LE 23841
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 252:0

--- Logical volume ---
LV Name /dev/vg0/swap_1
VG Name vg0
LV UUID NfmS1J-nVcl-l0W0-vBVG-2sDO-Rwwc-bnl9Yo
LV Write Access read/write
LV Status available
# open 2
LV Size 952.00 MiB
Current LE 238
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 252:1

root@server1:~#

Bây giờ chúng ta tạo máy ảo vm5 như một LVM-based VM. Chúng ta có thể dùng lại lệnh vmbuilder. Vmbuilder biết rõ tùy chọn --raw cho phép ghi máy ảo tới một thiết bị block (ví dụ /dev/vg0/vm5) – và không có lỗi nào xảy ra. Tuy nhiên bạn không thể khở động máy ảo trên, do đó cần tạo một vm5 như image-based VM đầu tiên và sau đó chuyển đổi sang LVM-based VM.

mkdir -p /var/lib/libvirt/images/vm5/mytemplates/libvirt
cp /etc/vmbuilder/libvirt/* /var/lib/libvirt/images/vm5/mytemplates/libvirt/

Hãy chắn rằng bạn đã tạo toàn bộ phân vùng trong một file ảnh, vì vậy không cần sử dụng --- trong tập tin vmbuilder.partition:

vi /var/lib/libvirt/images/vm5/vmbuilder.partition

root 8000
swap 2000
/var 10000
vi /var/lib/libvirt/images/vm5/boot.sh

# This script will run the first time the virtual machine boots
 # It is ran as root.
 
 # Expire the user account
 passwd -e administrator
 
 # Install openssh-server
 apt-get update
 apt-get install -qqy --force-yes openssh-server

Như bạn thấy từ tập tin vmbuilder.partition, VM sẽ sử dụng tối đa 20GB, do đó chúng ta tạo một khối vật lý có tên /dev/vg0/vm5 có kích thước 20GB:

lvcreate -L20G -n vm5 vg0

Không tạo ra một hệ thống tập tin trong khối vật lý mới!

Sử dụng lệnh qemu-img để chuyển đổi hình ảnh sang LVM-based VM. Trước tiên hãy đi tới thư mục ubuntu-kvm/ của VM…

cd /var/lib/libvirt/images/vm5/ubuntu-kvm/

… và tìm tên của hình ảnh:

s –l

root@server1:/var/lib/libvirt/images/vm5/ubuntu-kvm# ls -l
total 622732
-rw-r--r-- 1 root root 637796352 2011-11-16 12:49 tmpN27tbO.qcow2
root@server1:/var/lib/libvirt/images/vm5/ubuntu-kvm#

Sau khi xác được tên của ảnh (tmpN27tbO.qcow2), chúng ta có thể convert như sau:

qemu-img convert tmpN27tbO.qcow2 -O raw /dev/vg0/vm5

Và sau đó có thể xóa ảnh đĩa:

rm -f tmpN27tbO.qcow2

Tiếp theo chúng ta cần thay đổi cấu hình của VM:

virsh edit vm5

Thay đổi những phần sau:

[...]
   <disk type='file' device='disk'>
    <driver name='qemu' type='qcow2'/>
    <source file='/var/lib/libvirt/images/vm5/ubuntu-kvm/tmpN27tbO.qcow2'/>
    <target dev='hda' bus='ide'/>
    <address type='drive' controller='0' bus='0' unit='0'/>
   </disk>
 [...]

Để trở thành như thế này:

[...]
   <disk type='file' device='disk'>
    <driver name='qemu' type='raw'/>
    <source file='/dev/vg0/vm5'/>
    <target dev='hda' bus='ide'/>
    <address type='drive' controller='0' bus='0' unit='0'/>
   </disk>
 
 [...]

Bạn có thể sử dụng virsh để quản trị VM:

virsh --connect qemu:///system

Bởi vì chúng ta đã sửa đổi tập tin xml của VM, cho nên cần chạy lại lệnh define

define /etc/libvirt/qemu/vm5.xml

… trước khi khởi động VM:

start vm5

7. Các liên kết tham khảo

 • KVM (Ubuntu Community Documentation): https://help.ubuntu.com/community/KVM
 • Vmbuilder: https://help.ubuntu.com/community/JeOSVMBuilder
 • JeOS and vmbuilder: http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/jeos-and-vmbuilder.html
 • Ubuntu: http://www.ubuntu.com/
Thứ Hai, 22/05/2017 15:26
31 👨 6.197
0 Bình luận
Sắp xếp theo