Cách thêm địa chỉ email vào danh sách Safe Senders trong Outlook 2013

Bạn thấy email từ bạn bè, người thân đang bị đưa vào thư mục Spam thay vì Inbox ư? Outlook cung cấp danh sách Safe Senders (người gửi an toàn), cho phép xác định các địa chỉ và toàn bộ những domain mà bạn muốn nhận email. Danh sách Safe Senders sẽ ngăn không cho những thư điện tử nhận được từ các địa chỉ email trong danh sách bị đưa vào thư mục Spam.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách truy cập danh sách Safe Senders, thêm địa chỉ email vào nó. Bạn cũng có thể thêm toàn bộ các domain (ví dụ, @example.com) vào danh sách.

Để bắt đầu, nhấn Junk trong phần Delete của tab Home > chọn Junk E-mail Options từ menu thả xuống.

Cách thêm địa chỉ email vào danh sách Safe Senders trong Outlook 2013

Trên hộp thoại Junk E-mail Options, nhấp vào tab Safe Senders > nhấn Add.

Cách thêm địa chỉ email vào danh sách Safe Senders trong Outlook 2013

Trên hộp thoại Add address or domain, nhập địa chỉ email hoặc tên miền vào hộp edit-box > nhấn OK.

Cách thêm địa chỉ email vào danh sách Safe Senders trong Outlook 2013

Nhấp Add đối với mỗi địa chỉ email và tên miền mà bạn muốn thêm vào danh sách. Nhấn OK khi kết thúc.

Cách thêm địa chỉ email vào danh sách Safe Senders trong Outlook 2013

Bạn cũng có thể tự động tin tưởng các địa chỉ email trong danh bạ (Contacts) của mình bằng cách chọn hộp kiểm Also trust e-mail from my Contacts.

Nếu muốn mọi người mà bạn gửi email được tự động thêm vào danh sách Safe Senders, dù họ có có trong Danh bạ hay không, hãy chọn hộp kiểm Automatically add people I e-mail to the Safe Senders List.

Bạn có thể sử dụng các nút Export to File/ Import from File để xuất/nhập hoặc sao lưu danh sách của mình.

Thứ Năm, 27/03/2014 17:04
31 👨 2.823
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp