Viết chương trình kiểm tra giá trị trùng lặp bằng Python

Đề bài: Kiểm tra xem trong một mảng hoặc một cấu trúc dữ liệu bất kỳ có giá trị trùng lặp hay không. Giá trị trùng lặp là giá trị xuất hiện ít nhất hai lần trong mảng hoặc trong một danh sách hoặc cấu trúc dữ liệu.

Ví dụ:

Input: [1, 2, 3, 1]

Output: True

Trong bài viết này, Quản Trị Mạng sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách viết chương trình kiểm tra giá trị trùng lặp bằng ngôn ngữ lập trình Python.

Viết chương trình kiểm tra giá trị trùng lặp bằng Python

Để viết chương trình kiểm tra giá trị trùng lặp bằng Python, chúng ta cần khai báo một hàm Python có thể lấy một danh sách của các giá trị ở bất kỳ loại dữ liệu nào. Dưới đây là code mẫu của chương trình kiểm tra giá trị trùng lặp bằng Python:

def containsDuplicate(nums):
  for i in range(len(nums)):
    for j in range(i + 1, len(nums)):
      if nums[i] == nums[j]:
        return True
  else:
    return False

nums = [1,2,3,1]
print(containsDuplicate(nums))

Kết quả trả về là:

True

Hàm trên hoạt động như sau:

 • Một vòng lặp được chạy từ vị trí đầu tiên (i) tới vị trí cuối cùng của mảng.
 • Một vòng lặp khác được chạy từ vị trí j = i + 1 tới vị trí cuối cùng của mảng.
 • Nếu số ở vị trí i bằng số ở vị trí j thì trả về kết quả là True.
 • Nếu không thì trả về kết quả là False.

Bạn có thể sử dụng hàm Python này cho bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Kết luận

Kiểm tra giá trị trùng lặp trong một mảng hoặc trong bất kỳ cấu trúc dữ liệu nào là một trong những câu hỏi phỏng vấn phổ biến. Trong các buổi phỏng vấn hoặc kiểm tra trình độ ứng viên của nhà tuyển dụng bạn cần phải sử dụng một thuật toán nhằm giải quyết vấn đề này.

Quản Trị Mạng hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích đối với bạn.

Thứ Năm, 24/11/2022 12:01
53 👨 1.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Python