• Lớp (Class) trong C# Lớp (Class) trong C#
  Khi bạn định nghĩa một lớp (class) trong C#, bạn định nghĩa một blueprint cho một kiểu dữ liệu. Điều này không thực sự định nghĩa bất kỳ dữ liệu nào, nhưng nó định nghĩa ý nghĩa của tên lớp đó. Tức là, một đối tượng của lớp đó gồm những cái gì, các hoạt động nào có thể được thực hiện trên đối tượng đó.
 • Cấu trúc (Struct) trong C# Cấu trúc (Struct) trong C#
  Trong C#, một cấu trúc (structure) là một kiểu dữ liệu. Nó giúp bạn tạo một biến đơn mà giữ dữ liệu liên quan của các kiểu dữ liệu đa dạng. Từ khóa struct trong C# được sử dụng để tạo một cấu trúc (structure).
 • Chuỗi (String) trong C# Chuỗi (String) trong C#
  Trong C#, bạn có thể sử dụng các chuỗi (string) như là mảng các ký tự. Tuy nhiên, phổ biến hơn là để sử dụng từ khóa string để khai báo một biến chuỗi. Từ khóa string là một alias cho lớp System.String trong C#
 • Mảng (Array) trong C# Mảng (Array) trong C#
  Một mảng lưu giữ một tập hợp các phần tử có kích cỡ cố định trong cùng kiểu. Một mảng được sử dụng để lưu giữ một tập hợp dữ liệu, nhưng nó thường hữu ích hơn khi nghĩ về một mảng như là một tập hợp các biến cùng kiểu được lưu giữ tại các vị trí bộ nhớ kề nhau.
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#
  Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# là biến đổi một kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác. Nó còn được gọi là Ép kiểu.
 • Kiểu dữ liệu trong C# Kiểu dữ liệu trong C#
  Các biến kiểu giá trị có thể được gán một giá trị một cách trực tiếp. Chúng được kế thừa từ lớp System.ValueType.
 • Cú pháp C# cơ bản Cú pháp C# cơ bản
  C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng đa dạng mà tương tác với nhau các cách thức của action. Các action mà một đối tượng có thể nhận được gọi là các phương thức.
 • Cấu trúc chương trình C# Cấu trúc chương trình C#
  Trước khi học về cách xây dựng các khối của ngôn ngữ lập trình C#, chúng ta nên tìm hiểu cấu trúc cơ bản chương trình C#.
 • Cài đặt môi trường C# Cài đặt môi trường C#
  Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ cần thiết để cài đặt môi trường C#. Chúng tôi đã đề cập rằng C# là một phần của .Net Framework và được sử dụng để viết các ứng dụng .Net. Vì thế, trước khi thảo luận về các công cụ có sẵn để chạy một chương trình C#, bạn nên hiểu cách C# liên quan tới .Net Framework.
 • C# là gì C# là gì
  C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và được phê chuẩn bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và International Standards Organization (ISO).