Code King Legacy mới nhất, code King Legacy Wiki

Code King Legacy Update 5 là code game mới nhất xuất hiện trong phiên bản Update mới nhất. Mỗi bản cập nhật sẽ có thêm nội dung mới và code game để người chơi nhận thưởng, đổi những code game mới nhất trong bảng code dưới đây mà Quantrimang đã cập nhật nhé.

Code King Legacy update 5 mới, code King Legacy 2024 mới nhất

CodePhần thưởng khi đổi codeThời gian sử dụng
ExperienceDoublingNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
UPDATE5Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
YT10KNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
10KYZX-4LPQ8-WFJNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
SUB2DFMNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
Peodiz10kNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
Sub2LeepunggNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
2MFAVNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
Update4.7Nhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng
PeodizNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng
DinoxLiveNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Còn trong thời gian sử dụng
happy3yearanniversaryNhập code này để đổi lấy phần thưởng bao gồm một số lượng gems, x2 thời gian kinh nghiệm, tiền tệ trong game, reset các chỉ số...Hết thời gian sử dụng

Code King Legacy cũ hơn

CodeThưởngTình trạng code
Halloween2023Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
quickshutdownĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
Sub2LeepunggĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
2MFAVĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
Update4.7Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
1MLikesĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
2BVisitsĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
Update4.6YAYĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
Thx4WaitingĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
PeodizĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
DinoxLiveĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
3xilescha1rĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
THXFOR1BVISITĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
UPDATE4.5.3Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Còn thời gian hoạt động
950KLIKESĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
2023Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
delayedchristmas2022Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
UPDATE4.5.2Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
UPDATE4.0.2Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
UPDATE4.5.0Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
900KLIKESĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
HYDRAGLYPHICSĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
UPDATE4Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
lagshallnotpassĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
1MFAVĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
650KLIKESĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
UPDATE3.5Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
Update3_17Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
550KLIKESĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
PeodizĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
DinoxLiveĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
Update3Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
500KLIKESĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
Update2_5Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
900KFAVĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
800KFAVĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
700KFAVĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
600KFAVĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
300KLIKESĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
400KLIKESĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
Update2_17Đổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
BeckyStyleĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động
SORRYFORSHUTDOWNĐổi code này để nhận được phần thưởng bao gồm tiền gems hoặc kinh nghiệm hoặc reset các chỉ số.Hết thời gian hoạt động

Cách nhập code King Legacy

Bước 1: Để đổi code King Legacy, bạn hãy chọn biểu tượng Menu như ở dưới hình.

code king legacy mới nhất

Bước 2: Chọn biểu tượng Cài Đặt > chọn bánh răng cưa > chọn tiếp khung nhập code (Enter Code). Nhập toàn bộ code vào khung Enter Code vào trong khung nhập code và chọn Use để đổi code.

code king legacy moi nhat

Nếu code còn trong thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy ngay thông báo phần thưởng hiển thị như ở dưới hình.

giftcode king legacy moi nhat

Giftcode King Legacy thường có phần thưởng gì?

Như trong bảng code bên trên, bạn thường thấy những phần thưởng khi nhập code King Legacy bao gồm một số lượng beli để bạn tiêu xài và sử dụng trong game. Gems để bạn nâng cấp và sử dụng các tính năng trong game. Hoặc những code giúp bạn reset chỉ số nhân vật, như vậy bạn có thể cộng lại các chỉ số cho nhân vật nếu muốn chuyển hướng sang một loại sức mạnh khác.

Bên cạnh đó, thời gian x2 kinh nghiệm hoặc x2 thời gian rơi ra số lượng beli hay may mắn đều là những phần thưởng giúp bạn dành thêm thời gian cho nhân vật của mình, còn hiếm hơn thì sẽ là trái ác quỷ. Tất cả phần thưởng đều rất đa dạng và giúp cho người chơi ở mọi hoàn cảnh.

Code game King Legacy thường xuất hiện khi nào?

Code King Legacy thường xuất hiện khi nhà phát triển game tung ra code game nhân dịp một sự kiện nào đó. Ví dụ như nhà phát triển ghi nhận được một số lượng người chơi lớn tăng đột biến. Hoặc khi đến những ngày lễ chính thức như Giáng Sinh, Halloween, năm mới...

Đặc biệt, code mới được tung ra thường xuyên nhất khi nhà phát hành game cập nhật nội dung mới. Nhiều người khi đã nghe ngóng được thông tin mà nhà phát triển cập nhật thì luôn canh code mới từ nhà phát triển game khi đến ngày cập nhật.

Nhưng quan trọng nhất, bạn cần lưu lại trang web này để không bỏ lỡ bất kỳ code game nào. Quantrimang sẽ thường xuyên cập nhật code game để bạn đổi code lấy thưởng.

Cách nhận thêm code game King Legacy

  • Theo dõi các nhà phát triển King Legacy trên mạng xã hội: Các nhà phát triển King Legacy thường phát hành mã mới trên các tài khoản mạng xã hội của họ, bao gồm Twitter, Facebook và Discord.
  • Tham gia các sự kiện được nhà phát triển tổ chức trong game: Các nhà phát triển King Legacy thường tổ chức các sự kiện trong game, trong đó người chơi có thể nhận mã mới.
  • Theo dõi các trang web: Theo dõi trang này của Quantrimang.com để cập nhật code mới và đổi code mỗi ngày. Nhanh nhất bạn có thể lưu trang web này lại bằng cách bấm phím CTRL+D để lưu lại trên thanh dấu trang và mở lại mỗi ngày để kiểm tra code mới mà nhà phát hành tung ra cho người chơi.

code king piece

Tại sao nhập code King Legacy không hoạt động?

Code King Legacy không tồn tại vĩnh viễn, chúng chỉ có thời gian tồn tại giới hạn và thậm chí còn giới hạn cả lượt nhập code. Nhưng thường thì những code này chỉ là tặng riêng theo event hoặc được nhà phát triển game phát cho các Streamer để họ tặng lại cho người chơi. Nên bạn hãy kiểm tra trang này thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ code nào.

Nếu bạn nhập code sai, bạn sẽ nhận được thông báo nhập sai code. Trong trường hợp bạn không thể sao chép các code ở trong bảng code bên trên, bạn phải nhập từng kí tự trong code để đổi thưởng. Chữ thường, chữ hoa, số và đôi khi là cả kí tự đặc biệt, mọi kí tự đều phải chính xác thì bạn mới có thể đổi được code game lấy thưởng.

Ngoài ra, mỗi code game cũng chỉ đổi được 1 lần cho mỗi tài khoản, nên khi nhập lại code đã nhập trước đó mà bạn không để ý rằng đã nhập trước rồi. Hệ thống sẽ báo cho bạn biết là code đó bạn đã đổi rồi.

King Legacy là game gì?

King Legacy là một con game thuộc thể loại nhập vai phiêu lưu được phát triển bởi New World Studio và được ra mắt trên Roblox vào năm 2019. Tựa game này được lấy cảm hứng từ bộ manga One Piece nổi tiếng của Nhật Bản, và người chơi sẽ được hóa thân thành một hải tặc và tham gia vào những trận chiến, trận farm quái... Trong King Legacy, người chơi có thể chọn nhiều loại sức mạnh dựa vào trái ác quỷ giống như trong OP.

king legacy

Bạn sẽ bắt đàu tại vùng biển thấp nhất và dần dần tăng lên với các vùng biển lớn hơn và có nhiều mối đe dọa lớn hơn, quái mạnh hơn. Bên cạnh việc đi săn NPC, người chơi còn có thêm những mối đe dọa đến từ những người chơi có sức mạnh lớn hơn. Hoàn thành những nhiệm vụ theo các cấp độ để nhận thưởng.

Bên cạnh đó thì game cũng lôi cuốn người chơi với đồ họa đẹp mắt và cộng đồng người chơi đông đảo. Nếu bạn không biết gì về trò chơi, bạn có thể tham gia thêm vào những cộng đồng người chơi này để nhờ sự trợ giúp. Ngoài ra họ cũng sẽ cho bạn biết nhiều thông tin sắp được update và thậm chí là cả code game.

King Legacy rõ ràng là một trò chơi nhập vai phiêu lưu hấp dẫn dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những fan của bộ truyện tranh One Piece.

4,2173 👨 1.454.291
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Game PC