Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Quản Trị Mạng - Từ lâu, KVM (Kernel-based Virtual Machine) được rất nhiều người biết đến là một cơ sở hạ tầng ảo hóa cho nhân Linux dành cho những CPU hỗ trợ công nghệ ảo hóa như Intel VT hoặc AMD-V... Trước đây chúng tôi đã từng hướng dẫn các bạn ảo hóa với KVM trên nền tảng Fedora 12 Server. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giúp các bạn có thể cài đặt, sử dụng KVM để khởi tạo và chạy các máy ảo trên máy chủ CentOS 6.0.

1. Một số lưu ý

Phần minh họa sau chúng tôi sử dụng máy chủ CentOS 6.0 với hostname server1.example.com, địa chỉ IP của KVM host là 192.168.0.100.

SELinux cần được vô hiệu hóa trên hệ thống CentOS 6.0 để có thể làm việc tốt nhất (nếu bạn để SELinux ở chế độ on nó vẫn hoạt động nhưng chúng tôi không chắc chắn về những sự cố có thể xảy ra).

vi /etc/selinux/config
Set SELINUX=disabled

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

Sau đó khởi động lại:

reboot

Ngoài ra chúng ta cần hệ thống desktop được cài đặt virt-manager để kết nối tới giao diện điều khiển đồ họa của máy ảo mà chúng ta sẽ tạo. Ở đây sử dụng Fedora 15.

2. Cài đặt KVM

Trước khi tiến hành, bạn cần xác định xem CPU của mình có hỗ trợ ảo hóa phần cứng hay không:

egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo

Nếu màn hình hiển thị thông tin dạng như sau:

[root@server1 ~]# egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall
 nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy misalignsse
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall
 nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy misalignsse
[root@server1 ~]#

Như vậy là CPU của bạn có hỗ trợ, ngược lại nếu không hiển thị gì thì bạn hãy dừng lại ở đây.

Bây giờ chúng ta import các key GPG cho các gói phần mềm:

rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*

Tiến hành cài đặt KVM và virtinst (một công cụ để tạo máy ảo):

yum install kvm libvirt python-virtinst qemu-kvm

Sau đó khởi động libvirt daemon:

/etc/init.d/libvirtd start

Kiểm tra xem KVM đã cài đặt thành công hay chưa, chạy lệnh:

virsh -c qemu:///system list

Nếu màn hình hiển thị thông tin sau đây chứng tỏ bạn đã thành công:

[root@server1 ~]# virsh -c qemu:///system list
Id Name State
----------------------------------

[root@server1 ~]#

Ngược lại, bạn hãy thực hiện thêm lần nữa.

Tiếp theo chúng ta cần thiết lập một cầu nối cho mạng trên máy chủ (network bridge) để có thể truy cập máy ảo từ xa bằng các host khác nhau như hệ thống vật lý trong mạng.

Để làm điều này, cài đặt gói bridge-utils:

yum install bridge-utils

Và cấu hình một bridge. Tạo file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 (hãy sử dụng các giá trị IPADDR, PREFIX, GATEWAY, DNS1 DNS2 từ tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0); bạn cũng cần chắc chắn rằng mình đang dùng giá trị TYPE=Bridge, không phải TYPE=Ethernet:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0

DEVICE="br0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT=yes
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.0.100
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.0.1
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="System br0"

Chỉnh sửa /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 như sau (các giá trị BOOTPROTO, IPADDR, PREFIX, GATEWAY, DNS1, DNS2 để ở dạng chú thích và thêm dòng BRIDGE=br0):

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE="eth0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT=yes
HWADDR=00:1E:90:F3:F0:02
TYPE=Ethernet
#BOOTPROTO=none
#IPADDR=192.168.0.100
#PREFIX=24
#GATEWAY=192.168.0.1
#DNS1=8.8.8.8
#DNS2=8.8.4.4
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="System eth0"
UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03
BRIDGE=br0

Khởi động lại mạng:

/etc/init.d/network restart

Và chạy lệnh:

ifconfig

Network bridge (br0) sẽ hiển thị như sau:

[root@server1 ~]# ifconfig
br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:90:F3:F0:02
     inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::21e:90ff:fef3:f002/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:103 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:79 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:7434 (7.2 KiB) TX bytes:21398 (20.8 KiB)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:90:F3:F0:02
     inet6 addr: fe80::21e:90ff:fef3:f002/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:19511 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:11592 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:25980124 (24.7 MiB) TX bytes:1104371 (1.0 MiB)
     Interrupt:28 Base address:0x6000

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:3608 (3.5 KiB) TX bytes:3608 (3.5 KiB)

virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr 6A:12:69:18:2B:05
     inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

[root@server1 ~]#

3. Cài đặt virt-viewer hoặc virt-manager trên Fedora 15 Desktop

Tiếp theo chúng ta cần một phương tiện để kết nối tới giao diện điều khiển đồ họa của các guest. Ở đây sử dụng virt-manager cho Fedora 15.

Bắt đầu bằng sử dụng tài khoản root

su

Và chạy:

yum install virt-manager libvirt qemu-system-x86 openssh-askpass

Sau đó cài đặt virt-manager (trong trường hợp bạn đang dùng Ubuntu 11.04).

sudo apt-get install virt-manager

4. Tạo một Debian Squeeze Guest từ dòng lệnh

Bây giờ quay trở lại CentOS 6.0 KVM host.

Và xem:

man virt-install

Để tìm hiểu cách sử dụng virt-install.

Chúng ta sẽ tạo một máy ảo dựa trên hình ảnh trong thư mục /var/lib/libvirt/images/ đã được tạo ra khi cài đặt KVM ở phần 2.

Để tạo một Debian Squeeze guest (trong chế độ bridging) với tên vm10, dung lượng RAM 512MB, hai CPU ảo và file ảnh đĩa cứng /var/lib/libvirt/images/vm10.img (kích thước 12GB). Cho đĩa CD Debian Squeeze Netinstall vào ổ CD và chạy:

virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 512 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /dev/cdrom --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debiansqueeze --accelerate --network=bridge:br0 --hvm

Tất nhiên, bạn cũng có thể tạo file ảnh ISO của Debian Squeeze Netinstall CD (khuyến cáo nên tạo trong /var/lib/libvirt/images/ bởi khi tạo máy ảo thông qua virt-manager từ Fedora sẽ tìm kiếm file ISO trong thư mục này).

dd if=/dev/cdrom of=/var/lib/libvirt/images/debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso

Và sử dụng file ISO đó bằng lệnh virt-install:

virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 512 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /var/lib/libvirt/images/debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debiansqueeze --accelerate --network=bridge:br0 --hvm

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

[root@server1 ~]# virt-install --connect qemu:///system -n vm10 -r 512 --vcpus=2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm10.img,size=12 -c /var/lib/libvirt/images/debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debiansqueeze --accelerate --network=bridge:br0 --hvm


Starting install...
Allocating 'vm10.img'       | 12 GB   00:00
Creating domain...         |  0 B   00:00
Domain installation still in progress. You can reconnect to
the console to complete the installation process.
[root@server1 ~]#

5. Kết nối tới Guest

KVM guest sẽ khởi động từ Debian Squeeze Netinstall và bắt đầu cài đặt Debian – đó là lý do tại sao bạn cần kết nối tới giao diện điều khiển đồ họa của guest. Bạn có thể làm điều này với virt-manager trên Fedora 15 desktop.

Vào Applications > System Tools > Virtual Machine Manager để khởi động virt-manager:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Khi virt-manager được chạy lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “Unable to open a connection to the libvirt management daemon.” Hãy yên tâm và bỏ qua nó bởi chúng ta không muốn kết nối tới libvirt daemon cục bộ. Kích Close.

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Vào File > Add Connection để kết nối vào CentOS 6.0 KVM host:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Tại mục Hypervisor chọn QEMU/KVM, đánh dấu tích vào Connect to remote host. Kích vào nút mũi tên cạnh mục Method để mở một danh sách mới, chọn SSH, phần Username bạn nhập root, phần hostname nhập server1.example.com hoặc địa chỉ IP 192.168.0.100 của CentOS 6.0 KVM host. Cuối cùng ấn Connect.

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Nếu đây là lần đầu tiên kết nối tới máy chủ KVM từ xa, bạn cần gõ yes và ấn OK:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Sau đó nhập mật khẩu root của CentOS 6.0 KVM host:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Bạn sẽ thấy vm10 đang chạy. Đánh dấu vào guest đó và kích nút Open để mở giao diện điều khiển:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Nhập lại mật khẩu root cho KVM host lần nữa:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Bây giờ bạn sẽ được kết nối với giao diện điều khiển đồ họa của guest và xem trình cài đặt Debian:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Tiến hành cài đặt Debian như cách thông thường trên một hệ thống vật lý. Lưu ý ở phần cuối của quá trình cài đặt, Debian guest cần khởi động lại. Sau đó guest tự động dừng hoạt động, bạn cần khởi động lại nó. Đối với virt-manager hoặc CentOS 6.0 KVM host ta dùng lệnh sau:

irsh --connect qemu:///system

start vm10

quit

Như vậy bạn có thể kết nối tới guest lần nữa với virt-manager và cấu hình cho nó. Nếu bạn cài đặt OpenSSH (gói openssh-server) trong guest, bạn có thể kết nối tới nó qua SSH client (giống như PuTTY).


6. Tạo một Debian Squeeze Guest từ Desktop với virt-manager

Thay vì tạo Debian Squeeze Guest bằng dòng lệnh mà mục 4 đã trình bày, bạn có thể dễ dàng tạo ra nó trong Fedora desktop bằng cách sử dụng virt-manager (tuy nhiên, máy ảo sẽ được tạo trên CentOS 6.0 KVM host).

Để làm điều này, kích vào nút: Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Cửa sổ New VM xuất hiện, nhập tên cho VM vào trường Name (ví dụ: vm11), chọn Local install media (ISO image or CDROM) và kích Forward:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Tiếp theo chọn Linux trong menu xổ xuống của mục OS type, chọn Debian Squeeze tại mục Version. Sau đó đánh dấu tích vào Use ISO image rồi ấn nút Browse...

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Chọn file debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso mà bạn vừa tạo ở mục 4, ấn Choose Volume:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Ấn Forward:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Cấp phát bộ nhớ và số lượng CPU cho máy ảo, kích Forward:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Ở màn hình tiếp theo, đánh dấu vào Enable storage for this virtual machine, chọn Create a disk image on the computer's hard drive, xác định dung lượng của ổ cứng (ví dụ 12GB), đánh dấu vào Allocate entire disk now. Kích tiếp Forward:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Đến bước cuối cùng của hộp thoại New VM. Tại Advanced options chọn Host device vnet0 (Bridge 'br0'); - đây chính là tên của bridge chúng ta đã tạo ở mục 2. Kích Finish.

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

File ảnh của ổ đĩa cho VM sẽ được khởi tạo, sau đó VM sẽ khởi động. Nhập mật khẩu root của CentOS 6.0 KVM host:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Kết quả là bạn sẽ được kết nối tới giao diện điều khiển của guest và xem bộ cài đặt Debian:

Ảo hóa với KVM trên máy chủ CentOS 6.0

Tiến hành cài đặt Debian như bình thường.


7. Quản lý một KVM Guest từ dòng lệnh

KVM guests có thể được quản lý thông qua lệnh virsh. Chức năng này gọi là virtual shell.

virsh --connect qemu:///system

Virtual shell sẽ được hiển thị như sau:

[root@server1 ~]# virsh --connect qemu:///system
Welcome to virsh, the virtualization interactive terminal.

Type: 'help' for help with commands
'quit' to quit

virsh #

Bạn có thể gõ lệnh:

help

Để liệt kê danh sách các lệnh có sẵn, chạy lệnh:

list

virsh # help
Commands:

  help      print help
  attach-device  attach device from an XML file
  attach-disk   attach disk device
  attach-interface attach network interface
  autostart    autostart a domain
  capabilities  capabilities
  cd       change the current directory
  connect     (re)connect to hypervisor
  console     connect to the guest console
  cpu-baseline  compute baseline CPU
  cpu-compare   compare host CPU with a CPU described by an XML file
  create     create a domain from an XML file
  start      start a (previously defined) inactive domain
  destroy     destroy a domain
  detach-device  detach device from an XML file
  detach-disk   detach disk device
  detach-interface detach network interface
  define     define (but don't start) a domain from an XML file
  domid      convert a domain name or UUID to domain id
  domuuid     convert a domain name or id to domain UUID
  dominfo     domain information
  domjobinfo   domain job information
  domjobabort   abort active domain job
  domname     convert a domain id or UUID to domain name
  domstate    domain state
  domblkstat   get device block stats for a domain
  domifstat    get network interface stats for a domain
  dommemstat   get memory statistics for a domain
  domblkinfo   domain block device size information
  domxml-from-native Convert native config to domain XML
  domxml-to-native Convert domain XML to native config
  dumpxml     domain information in XML
  edit      edit XML configuration for a domain
  find-storage-pool-sources discover potential storage pool sources
  find-storage-pool-sources-as find potential storage pool sources
  freecell    NUMA free memory
  hostname    print the hypervisor hostname
  list      list domains
  migrate     migrate domain to another host
  migrate-setmaxdowntime set maximum tolerable downtime
  net-autostart  autostart a network
  net-create   create a network from an XML file
  net-define   define (but don't start) a network from an XML file
  net-destroy   destroy a network
  net-dumpxml   network information in XML
  net-edit    edit XML configuration for a network
  net-list    list networks
  net-name    convert a network UUID to network name
  net-start    start a (previously defined) inactive network
  net-undefine  undefine an inactive network
  net-uuid    convert a network name to network UUID
  iface-list   list physical host interfaces
  iface-name   convert an interface MAC address to interface name
  iface-mac    convert an interface name to interface MAC address
  iface-dumpxml  interface information in XML
  iface-define  define (but don't start) a physical host interface from an XML file
  iface-undefine undefine a physical host interface (remove it from configuration)
  iface-edit   edit XML configuration for a physical host interface
  iface-start   start a physical host interface (enable it / "if-up")
  iface-destroy  destroy a physical host interface (disable it / "if-down")
  managedsave   managed save of a domain state
  nodeinfo    node information
  nodedev-list  enumerate devices on this host
  nodedev-dumpxml node device details in XML
  nodedev-dettach dettach node device from its device driver
  nodedev-reattach reattach node device to its device driver
  nodedev-reset  reset node device
  nodedev-create create a device defined by an XML file on the node
  nodedev-destroy destroy a device on the node
  nwfilter-define define or update a network filter from an XML file
  nwfilter-undefine undefine a network filter
  nwfilter-dumpxml network filter information in XML
  nwfilter-list  list network filters
  nwfilter-edit  edit XML configuration for a network filter
  pool-autostart autostart a pool
  pool-build   build a pool
  pool-create   create a pool from an XML file
  pool-create-as create a pool from a set of args
  pool-define   define (but don't start) a pool from an XML file
  pool-define-as define a pool from a set of args
  pool-destroy  destroy a pool
  pool-delete   delete a pool
  pool-dumpxml  pool information in XML
  pool-edit    edit XML configuration for a storage pool
  pool-info    storage pool information
  pool-list    list pools
  pool-name    convert a pool UUID to pool name
  pool-refresh  refresh a pool
  pool-start   start a (previously defined) inactive pool
  pool-undefine  undefine an inactive pool
  pool-uuid    convert a pool name to pool UUID
  secret-define  define or modify a secret from an XML file
  secret-dumpxml secret attributes in XML
  secret-set-value set a secret value
  secret-get-value Output a secret value
  secret-undefine undefine a secret
  secret-list   list secrets
  pwd       print the current directory
  quit      quit this interactive terminal
  exit      quit this interactive terminal
  reboot     reboot a domain
  restore     restore a domain from a saved state in a file
  resume     resume a domain
  save      save a domain state to a file
  schedinfo    show/set scheduler parameters
  dump      dump the core of a domain to a file for analysis
  shutdown    gracefully shutdown a domain
  setmem     change memory allocation
  setmaxmem    change maximum memory limit
  setvcpus    change number of virtual CPUs
  suspend     suspend a domain
  ttyconsole   tty console
  undefine    undefine an inactive domain
  update-device  update device from an XML file
  uri       print the hypervisor canonical URI
  vol-create   create a vol from an XML file
  vol-create-from create a vol, using another volume as input
  vol-create-as  create a volume from a set of args
  vol-clone    clone a volume.
  vol-delete   delete a vol
  vol-wipe    wipe a vol
  vol-dumpxml   vol information in XML
  vol-info    storage vol information
  vol-list    list vols
  vol-pool    returns the storage pool for a given volume key or path
  vol-path    returns the volume path for a given volume name or key
  vol-name    returns the volume name for a given volume key or path
  vol-key     returns the volume key for a given volume name or path
  vcpuinfo    domain vcpu information
  vcpupin     control domain vcpu affinity
  version     show version
  vncdisplay   vnc display
  snapshot-create Create a snapshot
  snapshot-current Get the current snapshot
  snapshot-delete Delete a domain snapshot
  snapshot-dumpxml Dump XML for a domain snapshot
  snapshot-list  List snapshots for a domain
  snapshot-revert Revert a domain to a snapshot

virsh #	

Hiển thị toàn bộ các guest đang chạy:

list --all

Hiển thị toàn bộ guest đang chạy lẫn không hoạt động:

virsh # list --all
Id Name State
----------------------------------
3 vm11 running
- vm10 shut off

virsh #

Nếu bạn chỉnh sửa file xml của một guest (trong /etc/libvirt/qemu/), bạn cần định nghĩa lại guest đó:

define /etc/libvirt/qemu/vm10.xml

Lưu ý chung rằng bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa file xml trong /etc/libvirt/qemu/ đều phải chạy lại lệnh define trên.

Để khởi động một guest:

start vm10

Để dừng một guest:

shutdown vm10

Để ngưng hoạt động một guest ngay lập tức (giống như việc rút dây nguồn):

destroy vm10

Đình chỉ một guest:

suspend vm10

Tiếp tục một guest:

resume vm10

Đó là những lệnh quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ. Cuối cùng dùng lệnh:

quit

để thoát khỏi virtual shell.


8. Tạo LVM-Based Guest bằng dòng lệnh

Các LVM-based guest có một số ưu điểm so với guest dựa trên image của nó. Chúng không gây nặng nề cho bộ điều khiển IO của ổ cứng, và có thể dễ dàng sao lưu (sử dụng LVM snapshots).

Để sử dụng LVM-based guest, bạn cần một nhóm phân vùng có đủ dung lượng ổ cứng (không phân bổ cho các phân vùng logical khác). Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng nhóm /dev/vg_server1 với tổng kích thước 465GB:

vgdisplay

[root@server1 ~]# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        vg_server1
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 5
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        465.27 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       119109
 Alloc PE / Size    24480 / 95.62 GiB
 Free PE / Size    94629 / 369.64 GiB
 VG UUID        jk2N5a-pQdV-I49Y-UCR9-A0Js-jEe0-0y6Ipg

[root@server1 ~]#

Có chứa dung lượng của /dev/vg_server1/lv_root với kích thước 50GB, /dev/vg_server1/lv_home là 40GB và /dev/vg_server1/lv_swap khoảng 6GB. Phần còn lại không được phân bổ và có thể sử dụng cho KVM guests:

lvdisplay

[root@server1 ~]# lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/vg_server1/lv_root
 VG Name        vg_server1
 LV UUID        il99XH-Q7QV-R16x-Q51X-GOzp-8uq1-aMUb82
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        50.00 GiB
 Current LE       12800
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:0

 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/vg_server1/lv_home
 VG Name        vg_server1
 LV UUID        2OqWO9-4P91-UDzK-K6i3-zgJz-vJWN-9OMXpi
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        40.00 GiB
 Current LE       10240
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:2

 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/vg_server1/lv_swap
 VG Name        vg_server1
 LV UUID        f5e90C-DMt8-896t-MmNo-S2FM-7hSd-gtVGjy
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        5.62 GiB
 Current LE       1440
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:1

[root@server1 ~]#

Bây giờ chúng ta tạo máy ảo có tên vm12 làm LVM-based guest. Vm12 sẽ có 20GB không gian đĩa trống, vì vậy tạo /dev/vg_server1/vm12 với 20GB:

lvcreate -L20G -n vm12 vg_server1

Sau đó sử dụng lại lệnh virt-install lần nữa để tạo guest:

virt-install --connect qemu:///system -n vm12 -r 512 --vcpus=2 --disk path=/dev/vg_server1/vm12 -c /var/lib/libvirt/images/debian-6.0.2.1-amd64-netinst.iso --vnc --noautoconsole --os-type linux --os-variant debiansqueeze --accelerate --network=bridge:br0 --hvm

Lưu ý rằng, thay vì sử dụng --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm12.img,size=20 chúng ta sẽ dùng --disk path=/dev/vg_server1/vm12, và không cần xác định không gian đĩa nữa vì nó đã được xác định bởi kích thước của phân vùng logical vm12 (20GB).

Thực hiện theo như mục 5 ở trên để cài đặt guest.

9. Chuyển đổi Image-Based Guests sang LVM-Based Guests

Nếu muốn chuyển đổi image-based guest vm10 sang LVM-based guest, chạy lệnh sau:

virsh --connect qemu:///system

shutdown vm10

quit

Sau đó tạo một phân vùng logical (ví dụ: /dev/vg_server1/vm10) có kích thước tương tự như file image (12GB):

lvcreate -L12G -n vm10 vg_server1

Giờ là lúc tiến hành chuyển đổi image:

qemu-img convert /var/lib/libvirt/images/vm10.img -O raw /dev/vg_server1/vm10

Sau đó bạn có thể xóa file ảnh trên đĩa:

rm -f /var/lib/libvirt/images/vm10.img

Bây giờ cần mở file cấu hình xml của guest /etc/libvirt/qemu/vm10.xml:

vi /etc/libvirt/qemu/vm10.xml

Thay đổi như dưới đây:

[...]
  <disk type='file' device='disk'>
   <driver name='qemu' type='raw' cache='none'/>
   <source file='/var/lib/libvirt/images/vm10.img'/>
   <target dev='vda' bus='virtio'/>
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
  </disk>

[...]

Để trở thành như sau:

[...]
  <disk type='block' device='disk'>
   <driver name='qemu' type='raw' cache='none'/>
   <source dev='/dev/vg_server1/vm10'/>
   <target dev='vda' bus='virtio'/>
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
  </disk>

[...]

Cuối cùng là định nghĩa lại guest:

virsh --connect qemu:///system

define /etc/libvirt/qemu/vm10.xml

Khi còn trên shell virsh, có thể khởi động guest:

start vm10

Và rời khởi shell virsh:

quit

Các link tham khảo trong bài:

KVM: http://www.linux-kvm.org/
CentOS: http://www.centos.org/
Fedora: http://fedoraproject.org/
Debian: http://www.debian.org/

Thứ Năm, 13/10/2011 07:00
32 👨 11.900
0 Bình luận
Sắp xếp theo