Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P5

Sau đây là seri những câu hỏi về chủ đề công nghệ phần mềm. Bộ câu hỏi gồm 10 câu bao gồm 4 đáp án, hãy lựa chọn đáp án đúng nhất nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Nguyên nhân của việc sinh lỗi do thiết kế mức thành phần trước khi thiết kế dữ liệu là
  • Thiết kế thành phần thì phụ thuộc vào ngôn ngữ còn thiết kế dữ liệu thì không
  • Thiết kế dữ liệu thì dễ thực hiện hơn
   1. Thiết kế dữ liệu thì khó thực hiện
  • Cấu trúc dữ liệu thường ảnh hưởng tới cách thức mà thiết kế thành phần phải theo
 • Câu 2. Mục đích của tham chiếu chéo những yêu cầu (ma trận) trong tài liệu thiết kế là nhằm
   1. Cho phép người quản lý theo dõi năng suất của nhóm thiết kế
  • Xác minh là tất cả các yêu cầu đã được xem xét trong thiết kế
  • Chỉ ra chi phí kết hợp với mỗi yêu cầu
  • Cung cấp cho việc thực thi tên của những nhà thiết kế cho mỗi yêu cầu
 • Câu 3. Mục nào không là một phần của kiến trúc phần mềm
  • Chi tiết giải thuật
  • Cơ sở dữ liệu
  • Thiết kế dữ liệu
  • Cấu trúc chương trình
 • Câu 4. Đặc trưng nào là đúng cho kho dữ liệu, không phải là cơ sở dữ liệu đặc trưng
   1. Hướng mức nghiệp vụ và kích thước lớn
   1. Thông tin đúng và hợp thời
  • Tích hợp và không thường thay đổi
  • Tất cả những mục trên
 • Câu 5. Mẫu kiến trúc nhấn mạnh tới những thành phần
   1. Ràng buộc
   1. Tập hợp những thành phần
   1. Mô hình ngữ nghĩa
  • Tất cả những mục trên 
 • Câu 6. Nhằm xác định những mẫu kiến trúc hay kết hợp những mẫu phù hợp nhất cho hệ thống đề nghị, kỹ thuật yêu cầu dùng để khám phá
  • Giải thuật phức tạp
  • Đặc trưng và ràng buộc
  • Điều khiển và dữ liệu
   1. Những mẫu thiết kế
 • Câu 7. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào
  • Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống
  • Dữ liệu và điều khiển của hệ thống
   1. Tính chức năng của hệ thống
   1. Những chi tiết thực thi của hệ thống
 • Câu 8. Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mô tả mẫu kiến trúc thường dùng khung nhìn
   1. Dòng dữ liệu
   1. Module
   1. Tiến trình
  • Tất cả các mục trên
 • Câu 9. Khi một luồng tổng thể trong một đoạn của biểu đồ luồng dữ liệu có tính trình tự cao và theo sau những những đường thẳng sẽ thể hiện
   1. Liên kết thấp
   1. Module hóa tốt
   1. Luồng giao dịch (transaction)
  • Luồng biến đổi (transform)
 • Câu 10. Khi luồng thông tin trong một đoạn của sơ đồ luồng dữ liệu thể hiện bằng một mục đơn mà bẩy một luồng dữ liệu khác theo một trong nhiều đường sẽ thể hiện
   1. Liên kết thấp
  • Module hóa tốt
  • Luồng giao dịch (transaction)
   1. Luồng biến đổi (transform)
Cần cố gắng hơn 
Cũng tạm ổn 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 27/10/2018 09:25
31 👨 503
0 Bình luận
Sắp xếp theo