Một số mẹo trong Windows Server 2008 Core – Phần 2

Một số mẹo trong Windows Server 2008 Core – Phần 1

Quản trị mạng - Event Viewer có thể tạo các view cho các bản ghi sự kiện đã được lọc. Các view đã được lọc này được liệt kê trong nút Custom Views. Khi chọn nút Administrative Events, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các lỗi và các cảnh báo cho các bản ghi. Khi mở nút Server Roles, sau đó chọn xem một role nào đó, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các sự kiện cho role đã chọn.

Bạn cũng có thể tạo một view tùy chỉnh để dễ dàng xem theo kiểu sự kiện nào đó. Để thực hiện điều đó, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Trong Server Manager, mở nút Diagnostics Event Viewer.

2. Chọn Custom Views. Trong panel actions hoặc trên menu Action, kích Create Custom View.

3. Sử dụng danh sách Logged để chọn khung thời gian cho các sự kiện đã được ghi. Bạn có thể nhóm các sự kiện trong các tùy chọn: Last Hour, Last 12 Hours, Last 24 Hours, Last 7 Days hoặc Last 30 Days.

4. Sử dụng các hộp kiểm Event Level để chỉ định mức các sự kiện cho việc nhóm. Chọn Verbose để xem các thông tin bổ sung.

5. Có thể tạo một view tùy chỉnh cho một tập các bản ghi cụ thể hoặc một tập các nguồn sự kiện nào đó:

- Sử dụng danh sách Event Logss để chọn các bản ghi sự kiện để nhóm. Bạn có thể chọn nhiều bản ghi sự kiện bằng cách chọn các hộp kiểm có liên quan đến chúng. Nếu bạn chọn các bản ghi sự kiện cụ thể, tất cả các bản ghi sự kiện khác sẽ được loại trừ.

- Sử dụng danh sách Event Sources nhằm chọn nguồn sự kiện để nhóm. Bạn có thể chọn nhiều nguồn sự kiện bằng cách chọn các hộp kiểm liên quan. Nếu bạn chọn các nguồn sự kiện nào đó, tất cả các nguồn sự kiện khác sẽ được loại trừ.

6. Tùy chọn, sử dụng các hộp kiểm User and Computer để chỉ định người dùng và máy tính sẽ được nhóm. Nếu bạn không chỉ định người dùng và máy tính để nhóm, các sự kiện được tạo bởi tất cả người dùng và máy tính sẽ được nhóm.

7. Khi bạn kích OK, Windows sẽ hiển thị hộp thoại Save Filter To Custom View.

8. Đánh vào tên và phần mô tả cho view tùy chỉnh.

9. Chọn nơi để lưu view. Mặc định view sẽ được lưu trong nút Custom Views. Bạn có thể tạo một nút mới bằng cách kích New Folder, nhập vào tên của thư mục mới, sau đó kích OK.

10. Kích OK để đóng hộp thoại Save Filter To Custom View. Bạn sẽ thấy một danh sách các sự kiện được lọc. Xem lại các sự kiện này một cách cẩn thận và thực hiện các bước cần thiết để sửa bất cứ vấn đề nào còn tồn tại.

Nếu muốn thấy kiểu bản ghi nào đó, bạn có thể lọc bản ghi bằng các bước sau:

1. Trong Server Manager, mở nút Diagnostics và Event Viewer.

2. Mở Windows Logs hoặc Applications And Services Logs tương ứng với kiểu bản ghi mà bạn muốn cấu hình. Khi đó bạn sẽ thấy một danh sách các bản ghi sự kiện.

3. Chọn bản ghi bạn muốn làm việc: Trong panel actions hoặc trong menu Action, kích Filter Current Log.

4. Sử dụng danh sách Logged để chọn khung thời gian được nhóm cho các bản ghi sự kiện. Bạn có thể nhóm các sự kiện theo các tùy chọn: Last Hour, Last 12 Hours, Last 24 Hours, Last 7 Days, hoặc Last 30 Days.

5. Sử dụng các hộp kiểm Event Level để chỉ định mức các sự kiện cần nhóm. Chọn Verbose để xem thêm các thông tin chi tiết.

6. Sử dụng danh sách Event Source để chọn các nguồn sự kiện nhóm. Nếu bạn chọn các nguồn sự kiện nào đó, tất cả các nguồn sự kiện khác sẽ được loại trừ.

7. Tùy chọn, sử dụng các hộp chọn User and Computer(s) để chỉ định người dùng và máy tính sẽ được nhóm. Nếu bạn không chỉ định người dùng và máy tính để nhóm, các sự kiện được tạo bởi người dùng và máy tính sẽ được nhóm.

8. Kích OK. Bạn sẽ thấy một danh sách các sự kiện đã lọc. Xem lại các sự kiện này một cách cẩn thận và thực hiện các bước sửa các vấn đề còn tồn tại. Để xóa bộ lọc và xem tất cả các sự kiện bản ghi, kích Clear Filter trong panel pane hoặc trong menu Action.

Thứ Ba, 28/04/2009 12:45
11 👨 1.785
0 Bình luận
Sắp xếp theo