Kiến thức Windows Registry - Phần VIII

Không cho hiển thị Control Panel

Đối với các máy tính dung chung, để tránh cho những thiết lập của bạn bị thay đổi hay tinh chỉnh trong hệ thống thông qua Control Panel, bạn có thể ẩn Control Panel, không cho hiển thị nó bằng cách thiết lập thông số trong Registry như sau:

- Tìm đến khóa trong Registry Editor:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

- Phải chuột ở cửa sổ bên phải, chọn New – Binary Value, đặt tên là: NoSetFolders

- Double click vào NoSetFolders, nhập giá trị: 01 00 00 00 vào khung Value Data của hộp thoại Edit Binary Value.

- Thoát ra và khởi động lại máy tính để xem thay đổi.

Khi bạn muốn Control Panel hiển thị trở lại, thay giá trị cho NoSetFolders là: 00 00 00 00.

Ngoài ra, ta cũng có thể cho phép hiển thị Control Panel nhưng lại ẩn đi các thành phần trong đó hoặc ngăn chặn việc thay đổi các thiết lập.

- Trong Registry Editor, tìm đến khóa:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies.

- Nhấn phải chuột vào khóa Policies ở cửa sổ bên trái, chọn New – Key, đặt tên là System.

- Phải chuột lên System rồi chọn New – DWORD Value. Tùy thuộc vào cách thiết lập cho thành phần nào trong Control Panel mà ta đặt tên cho DWORD Value vừa tao như sau: (một vài thiết lập cho Registry trong Windows 98)

- NoSecCPL: Ngăn không cho truy cập mục Password

- NoPWDPage: Ẩn giấu “Change Password”

- NoProfilePage: Ẩn phần “User profiles”

- NoDispBackgroundPage: Ẩn phần background

- NoDispScrSavPage: Ẩn phần screensaver

- NoActiveDesktopChanges: ẩn phần thay đổi desktop

- NoDevMgrPage: Ẩn phần Device Manager trong System

- NoConfigPage: Ẩn phần “Hardware Profile”.

- Nhập giá trị 1 vào khung Value Data của hộp thoại Edit DWORD Value

- Tắt Registry Editor và khởi động lại máy để thực thi thay đổi. Nếu muốn khôi phục lại thiết lập cũ, bạn chỉ cần xóa đi hoặc thay đổi giá trị là 0.

Hiển thị tên bạn trên System Tray

Đây chỉ là một mẹo nhỏ nhằm thay đổi dòng chữ AM, PM ở kế phần hiển thị thời gian của System Tray. Đầu tiên, bạn vào Registry Editor:

- Tìm đến khóa: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International

- Xem bên cửa sổ bên phải, tìm giá trị s1159 (thông thường có sẵn ở Windows XP, nếu không có bạn có thể tạo New – String Value với tên s1159)

- Nhấn double click vào s1159 và điền vào tên bạn. Ví dụ: TP143

- Tìm đến giá trị thứ 2 là s2359, và điền vào tên trùng với s1159

- Tìm đến giá trị thứ 3 là sTimeFormat . double click và điền vào giá trị: hh:mm:ss:tt hoặc tt:hh:mm

- Thoát ra và khởi động lại máy để thực thi thay đổi.

Tự tạo nội dung InfoTip cho MyDocuments

Thủ thuật này hướng dẫn bạn thay đổi InfoTip hiện tại của Windows (nằm trong shell32.dll) cho MyDocuments thành nội dung tùy ý.

- Vào Registry Editor, tìm đến khóa:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

- Bên cửa sổ phải, nhấn double click vào InfoTip

- Thay đổi đường dẫn hiện tại trong khung Value Data của hộp thoại Edit String với nội dung mà bạn muốn. Ví dụ: MyDocuments bài viết TP143 – TTO.

- Đóng registry Editor và refesh hoăc khởi động lại máy để thực thi thay đổi.

Ẩn Documents trên menu Start

Thủ thuật này nhằm loại bỏ mục Documents (recent docs) trên Menu Start. Khi bạn mở bất kỳ một tập tin nào đó, Windows sẽ tự động lưu lại như là một recent docs mà bạn có thể truy xuất nhanh trong Documents trên menu Start. Để xóa các tập tin này, bạn có thể vào Start – Run, gõ recent rồi Enter. Cửa sổ Recent Docs sẽ xuất hiện, bạn chỉ cần lựa chọn hoặc xóa hết các tập tin shortcut này. Nếu bạn muốn khóa luôn chức năng này của Windows thì có thể làm như sau:

- Vào Registry Editor, tìm đến khóa
HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

- Bên cửa sổ phải, phải chuột chọn New – DWORD Value, đặt tên là NoRecentDocsMenu

- Double click vào NoRecentDocsMenu, nhập vào giá trị là 1 cho Value Data của hộp thoại Edit DWORD Value

- Thoát ra và khởi động lại máy. Vào menu Start để kiểm tra.

Để hiển thị Documents trên menu Start trở lại, ta đặt giá trị cho NoRecentDocsMenu là 0.

Thứ Tư, 18/05/2005 09:14
31 👨 791
0 Bình luận
Sắp xếp theo