Kiểm tra kiến thức Windows XP

Bạn muốn thực hiện vài thao tác nhằm cải thiện hiệu suất cho Windows XP? Trước khi làm việc đó, hãy kiểm tra lại một số kiến thức cần thiết để thực hiện việc đó trên Windows XP nhé!

Câu 1: Bạn có thể bỏ đi độ trễ của menu Start trong Windows XP bằng cách thay đổi giá trị từ 400 thành 0 trong khóa registruy nào sau đây?

A.HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay
B.HKEY_CURRENT_CONFIG\Control Panel\Desktop\MenuDelay
C.HKEY_LOCAL_MACHINE\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay
D.HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuDelay

Câu 2: Các biểu tượng nào trong menu Start sau đây không thể cấu hình để hiển thị như một liên kết hay một menu?

A.My Documents
B.My Computer
C.My Network Places
D.Control Panel
E.My Pictures

Câu 3: Phần nào sau đây là thành phần Memory Manager được thiết kế để tăng tốc khởi động các ứng dụng?

A.Windows Management Instrumentation
B.Prefetcher
C.Virtual Memory
D.Memory Pool Monitor

Câu 4: Chỉnh sửa và thiết lập giá trị registry DisablePagingExecutive thành 1 sẽ chuyển phần nào của hệ điều hành RAM?

A.Prefetcher
B.File Cache
C.Kernel
D.NTLDR

Câu 5: Bạn có thể cải thiện hiệu suất NTFS bằng cách vô hiệu hóa tính năng hệ thống File nào?

A.Distributed link tracking
B.Encryting File System
C.NTFS change journal
D.Quy tắc đặt tên 8.3

Câu 6: Bạn có thể vô hiệu hóa quy ước đặt tên 8.3 bằng cách sửa lại giá trị regitry NtfsDisable8dot3NameCreation thành 1 hoặc sử dụng công cụ dòng lệnh:

A.Chldsk
B.Chknfs
C.Ntsd
D.FSutil

Câu 7: Tổng dung lượng tối đa của RAM mà Windows XP có thể sử dụng?

A.1GB
B.2GB
C.4GB
D.8GB

Câu 8: Để Disk Defragmenter thực hiện được công việc của nó, ổ cứng máy tính phải có tối thiểu bao nhiêu dung lượng trống?

A.10MB
B.15%
C.512KB
D.Không có ảnh hưởng gì

Câu 9: Bạn có thể khởi chạy System Configuration Untility với câu lệnh Msconfig và từ các công cụ nào sau đây?

A.Fsutil
B.Startup folder
C.System Information
D.Help and Support Center

Câu 10: Bạn có thể cài đặt thêm cho Windows bao nhiêu font trước khi cảm thấy hiệu suất máy tính giảm đi khi khởi động?

A.200
B.400
C.600
D.800

Câu 11: Tiện ích Control Panel nào cho phép bạn giảm bớt các hiệu ứng trực quan trên Windows XP?

A.Display Properties
B.Power Options
C.Add or Remove Programs
D.System Properties

Câu 12: Để cấu hình một laptop làm việc với hai mạng TCP/IP khác nhau, bạn cần sử dụng tính năng mạng nào?

A.Network and Internet Connections
B.Alternate Configuration
C.Network Address Translation
D.New Connection Wizard

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. D

6. D

7. C

8. B

9. D

10. C

11. D

12. B

Xem thêm:

Thứ Sáu, 28/09/2018 14:49
3,466 👨 24.326
Video đang được xem nhiều