Xóa những file quá thời hạn trong Linux

Câu lệnh “find” trong Linux cho phép bạn truyền vào nhiều tham số rất hay, bao gồm một tham số để thi hành một câu lệnh khác trên mỗi file. Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh này để cấu hình cho những file nào có thời hạn quá một số ngày nào đó, thì sẽ sử dụng câu lệnh “rm” để xóa nó.

Cú pháp lệnh:

Find /path/to/files* -mtime + 5 –exec rm {} \;

Chú ý là có khoảng cách giữa các tham số rm, {}, và \;

Giải thích:

- Tham số đầu tiên là đường dẫn cùa file. Tham số này có thể là một đường dẫn, một thư mục. Ở đây chúng ta nên dùng đường dẫn đầy đủ, và chắc chắn rằng bạn chạy câu lệnh này mà không có tham số “exec rm” để chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được kết quả đúng.

- Tham số thứ hai, -mtime, được dùng để chi rõ số ngày hết hạn của file. Nếu bạn thêm +5, nó sẽ tìm những file nào có thời gian tạo hoặc thay đổi lớn hơn 5 ngày.

- Tham số thứ 3, -exec, cho phép bạn truyền vào một câu lệnh khác như “rm”. {} \; ở cuối câu lệnh là để kết thúc câu lệnh.

Thứ Ba, 10/02/2009 11:16
4,52 👨 2.145
0 Bình luận
Sắp xếp theo