Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_MYDOOM.B

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy