Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://wcid.wholesecurity.com/spoof/SampleSpoofPages/WellsFargoSampleSpoofs/http^^^online_wellsfargo_com_account.rndsystems.co.kr^7308^wells.htm.HTM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy