Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x86_a0f1c953a24dd042acc540c59b339f55fb18f594.msu

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy