Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://download.microsoft.com/download/a/a/c/aac39226-8825-44ce-90e3-bf8203e74006/dotnetfx.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy