Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://actvn.edu.vn/quyet-dinh-vv-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-dao-tao-dai-hoc-chinh-quy-he-dao-tao-dong-hoc-phi-cua-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-nam-2020-170487.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy