Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://memory.dataram.com/__downloads/memory/ramdisk/Dataram_RAMDisk_4_4_0_RC36.msi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập