Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://sourceforge.net/projects/berryboot/files/berryboot-20180216-pi2-pi3.zip/download

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy