Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_150061302385215&key=b7c8c670b7fda5a86f406ea51bd7cdf6&libId=j5ddsbjq01020gme000DA1ogp4ahhr9xlf&loc=https%3A%2F%2Fwww.windowscentral.com%2Fhow-troubleshoot-and-fix-windows-10s-firewall-problems&v=1&out=http%3A%2F%2Faka.ms%2FEasyFix_WindowsFirewall&title=How%20to%20troubleshoot%20and%20fix%20Windows%2010%27s%20firewall%20problems%20%7C%20Windows%20Central&txt=Download%20the%20%3Cstrong%3EWindows%20Firewall%20Troubleshooter%3C%2Fstrong%3E%20from%20Microsoft

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập