Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1389926808&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fskydrive.live.com%2F%3Fmkt%3Dvi-VN&lc=1066&id=250206&cbcxt=sky&mkt=vi-VN&cbcxt=sky

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy