Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&ct=1398392435&rver=6.1.6206.0&sa=1&ntprob=-1&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fmail.live.com%2F%3Fowa%3D1%26owasuffix%3Dowa%252f&id=64855&snsc=1&cbcxt=mail

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy