Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.0.14/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.0.14.vbox-extpack

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy