Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-dang-ky-thuong-tru.html?MaTTHCDP=1.004370&MaCoQuanThucHien=BCA-H&vnconnect=1&MaDVC=1.004370.01

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy