Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1#identifier

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy