Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.owasp.org/index.php/XSS_(Cross_Site_Scripting)_Prevention_Cheat_Sheet

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập